Aktualnie znajdujesz się na:

Oddziały Legalizacji Pobytu i Pracy

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III

Kierownik Oddziału:
Adam Wójcik

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III należy:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach udzielenia lub cofnięcia zezwoleń na:
  1. pobyt czasowy,
  2. pobyt stały,
  3. pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania karty pobytu;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania albo przedłużania wiz Schengen lub wiz krajowych;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przedłużenia okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;
 6. składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;
 7. prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:
  1. wiz,
  2. wydawania zezwoleń na:
   • pobyt czasowy,
   • pobyt stały,
   • pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
liczba wejść: 2453

Metryka strony

Data publikacji : 01.03.2021
Data modyfikacji : 02.09.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Marcin Trzeciak