Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta

Oddział Paszportowy

p.o. Kierownika Oddziału:

Anna Łagódka

tel.71 340 68 62

email:  paszporty@duw.pl

 

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta należy prowadzenie spraw z zakresu dokumentów paszportowych oraz bezpośredniej obsługi klienta, w tym:

 1. przyjmowanie oraz digitalizacja wniosków paszportowych;
 2. przyjmowanie oświadczeń o utracie lub odnalezieniu dokumentu paszportowego;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
  1. unieważnienia dokumentu paszportowego i zwrotu opłaty paszportowej,
  2. odmowy wydania dokumentu paszportowego;
 4. prowadzenie ewidencji obejmujących:
  1. wydane dokumenty paszportowe,
  2. utracone dokumenty paszportowe,
  3. unieważnione dokumenty paszportowe,
  4. wnioski od uprawnionych organów występujących o unieważnienie bądź odmowę wydania paszportów,
  5. wnioski w sprawie zezwoleń pobytowych cudzoziemców,
  6. wnioski w sprawie zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 5. wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie:
  1. nadania obywatelstwa polskiego,
  2. wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
  3. uznania za repatrianta lub obywatela polskiego,
  4. potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
  5. wpisów zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
  6. rejestracji pobytu obywatela UE,
  7. legalizacji pobytu członka rodziny obywatela UE,
  8. zezwolenia na pobyt czasowy,
  9. zezwolenia na pobyt stały,
  10. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  11. zezwolenia na pracę,
  12. polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
  13. tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
  14. polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
  15. wydania/wymiany kart pobytowych,
  16. przedłużenia wizy,
  17. przedłużenia ruchu bezwizowego;
 6. wydawanie spersonalizowanych dokumentów urzędowych:
  1. dokumentów paszportowych,
  2. kart pobytowych,
  3. zaproszeń,
  4. zaświadczeń,
  5. polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
  6. tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
  7. polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca.

 

 

 

liczba wejść: 9119

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 08.05.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor : Marcin Trzeciak