Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Kontroli, Skarg i Egzekucji

Oddział Kontroli, Skarg i Egzekucji

 

Kierownik Oddziału
Magdalena Kremienowska

tel.: 71 340 67 10
e-mail: skargiwnioski@duw.pl

Zastępca Kierownika Oddziału
Katarzyna Lipke 

tel.: 71 340 68 12
e-mail: skargiwnioski@duw.pl

 

Zadania Oddziału:

 1. koordynowanie działalności kontrolnej zewnętrznej Wojewody;
 2. sporządzanie okresowego planu kontroli zewnętrznych Wojewody;
 3. nadzór nad realizacją okresowego planu kontroli zewnętrznych Wojewody;
 4. wykonywanie kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw:
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • prawo geologiczne i górnicze,
 • o odpadach,
 • o odpadach wydobywczych,
 • o lasach,
 • prawo ochrony środowiska,
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • o ewidencji ludności,
 • o dowodach osobistych,
 • prawo o aktach stanu cywilnego,
 • o zmianie imienia i nazwiska,
 • o fundacjach,
 • o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 • o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • o ochronie zwierząt,
 • prawo łowieckie,
 • prawo wodne,
 • o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
 • ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • prawo o ustroju sądów powszechnych;
 1. wykonywanie kontroli zewnętrznych w przedmiocie wypełniania przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego obowiązków określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 2. kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych w zakresie pozwoleń na broń;
 3. kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych w zakresie licencji detektywa;
 4. kontrola przygotowania i przebiegu kwalifikacji wojskowej w organach samorządu terytorialnego;
 5. wykonywanie kontroli wewnętrznych w Urzędzie;
 6. wykonywanie kontroli działalności tłumaczy przysięgłych;
 7. koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu w tym:
 • prowadzenie rejestrów wpływających do Wojewody skarg, wniosków i petycji,
 • przekazywanie skarg, wniosków i petycji właściwym wydziałom/biurom Urzędu,
 • przyjmowanie i przekazywanie do Biura Wojewody albo Dyrektora Generalnego pisemnych zgłoszeń w zakresie osobistego spotkania z Wojewodą, I Wicewojewodą, II Wicewojewodą albo Dyrektorem Generalnym,
 • dokonywanie okresowej analizy merytorycznej wpływających do Urzędu skarg i wniosków,
 • sporządzanie corocznych informacji zbiorczych o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim oraz ich publikacja na stronie internetowej Urzędu;
 1. nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego;
 2. współdziałanie z Najwyższą Izbą Kontroli oraz innymi organami kontroli państwowej w zakresie realizacji ich zadań ustawowych w Urzędzie oraz nadzorowanie terminowości, sposobu wykorzystania przez wydziały zgłaszanych Wojewodzie uwag i zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych;
 3. organizowanie, wykonywanie i koordynowanie na polecenie Wojewody kontroli zadań wykonywanych przez organy zespolonej administracji rządowej, wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów;
 4. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z decyzji własnych Wojewody oraz z decyzji z zakresu administracji rządowej, wydanych przez przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, stowarzyszenia, organizacje zawodowe i samorządowe oraz inne organizacje społeczne;
 5. kontrola nad wykonywaniem zadań z zakresu postępowań egzekucyjnych, zleconych przez Wojewodę innym organom;
 6. prowadzenie listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji;
 7. przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby zobowiązane ustawami o samorządzie terytorialnym, w tym:
 • weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym oświadczeń majątkowych,
 • porównywanie z oświadczeniami majątkowymi złożonymi w roku poprzednim,
 • współpraca z organami administracji skarbowej w zakresie kontroli oświadczeń majątkowych,
 • sporządzanie dla potrzeb Wojewody i samorządów sprawozdań z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych;
 1. udostępnianie danych wynikających z oświadczeń majątkowych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 2. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej;
 3. prowadzenie postępowania administracyjnego w pierwszej instancji dotyczącego odmowy udostępnienia danych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 4. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań Wydziału.

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

 

 

liczba wejść: 6366

Metryka strony

Data publikacji : 07.05.2013
Data modyfikacji : 24.03.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : Alicja Chrzanowska