Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zarządzania Dokumentacją

Oddział Zarządzania Dokumentacją

Kierownik Oddziału:
Monika Cejmer
tel.: 71 340 63 03

Zastępca Kierownika Oddziału:
Gabriela Modrzejewska
tel.: 71 340 62 02

Zadania Oddziału:

 1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie, w szczególności w zakresie:
  • doboru symboli klasyfikacyjnych z wykazu akt do załatwienia spraw,
  • stosowania postanowień instrukcji kancelaryjnej i zarządzeń wewnętrznych w tym zakresie.
 2. Prowadzenie kancelarii, w tym:
  • rejestrowanie, wykonywanie odwzorowań cyfrowych i przekazywanie przesyłek wpływających w postaci nieelektronicznej komórkom organizacyjnym Urzędu,
  • przekazywanie przesyłek wpływających w postaci naturalnego dokumentu elektronicznego komórkom organizacyjnym Urzędu (ePUAP),
  • przyjmowanie i przekazywanie przesyłek wychodzących operatorowi pocztowemu.
 3. Miesięczne rozliczanie kosztów usług pocztowych.
 4. Monitorowanie realizacji umów na usługi pocztowe.
 5. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem reklamacyjnym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej.
 6. Obsługa infolinii "Obywatel".
 7. Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, w tym:
  • udzielanie informacji klientom zewnętrznym Urzędu,
  • przyjmowanie przesyłek,
  • potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP,
  • udostępnianie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych.
 8. Prowadzenie składów chronologicznych, w tym:
  • przesyłek wpływających, dla których wykonano pełne odwzorowanie cyfrowe,
  • przesyłek wpływających, dla których nie zostało wykonane pełne odwzorowanie cyfrowe,
  • dokumentów stanowiących elementy akt spraw prowadzonych elektronicznie.
 9. Prowadzenie składów informatycznych nośników danych, w tym:
  • w pełni włączonych do systemu EZD,
  • niewłączonych do systemu EZD.
 10. Prowadzenie archiwum zakładowego, w tym:
  •  przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji powstającej i napływającej w toku działalności Urzędu,
  • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji państwowych jednostek organizacyjnych, dla których organem założycielskim był Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Wrocławski, Wojewoda Jeleniogórski, Wojewoda Legnicki i Wojewoda Wałbrzyski,
  • udostępnianie dokumentacji powstałej i zgromadzonej w toku działalności Urzędu i byłych Urzędów Wojewódzkich we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu,
  • udostępnianie i poświadczanie klientom zewnętrznym dokumentów wytworzonych i zgromadzonej w toku działalności komórek organizacyjnych Urzędu i Urzędów Wojewódzkich we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, których zadania ustały z mocy prawa lub wewnętrznych regulacji,
  • udostępnianie i poświadczanie klientom zewnętrznym dokumentów wytworzonych i zgromadzonych w toku działalności państwowych jednostek organizacyjnych, dla których organem założycielskim był Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Wrocławski, Wojewoda Jeleniogórski, Wojewoda Legnicki i Wojewoda Wałbrzyski,
  • wycofywanie dokumentacji w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej Urzędu,
  • porządkowanie dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym do archiwum zakładowego,
  • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
  • porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej przekwalifikowanej na kategorię A,
  • przygotowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego rzeczowo Archiwum Państwowego,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.
 11. Wydawanie byłym pracownikom Urzędu i Urzędów Wojewódzkich we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu:
  • duplikatów świadectw pracy,
  • zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7.
 12. Potwierdzanie pracownikom państwowych jednostek organizacyjnych, dla których organem założycielskim był Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Wrocławski, Wojewoda Jeleniogórski, Wojewoda Legnicki i Wojewoda Wałbrzyski m.in.:
  • okresu zatrudnienia,
  • wysokości osiągniętego wynagrodzenia,
  • okresu przebywania na urlopach bezpłatnych i wychowawczych,
  • okresu niezdolności do pracy po 14.11.1991 r.
 13. Wydawanie zaświadczeń o ilości przysługujących świadectw rekompensacyjnych pracownikom państwowych jednostek sfery budżetowej za niepodwyższanie wynagrodzeń w latach 1991-1992.
 14. Prowadzenie ewidencji księgozbioru Urzędu, w tym zakup książek niezbędnych do realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu.

 

Informacje o zasobie archiwum można uzyskać na stronie - Archiwum zakładowe

 

liczba wejść: 5202

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 12.09.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dariusz Nocoń
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :