Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kierownik Oddziału:
Rafał Szydłowski
tel.: 71 340 66 69

 

Zadania Oddziału Programów Współpracy Transgranicznej:

Realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Wojewodę Dolnośląskiego funkcji Krajowego Kontrolera, o których mowa w art. 23 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.), w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska oraz Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 w Województwie Dolnośląskim,

a także

zadań, o których mowa w art. 46 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (Dz. Urz. UE L 231  z 30.06.2021) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079),    w ramach Programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027 oraz Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027, w tym w szczególności:

   1. przygotowanie i stosowanie Instrukcji Wykonawczej,
   2. aktualizacja treści instrukcji wykonawczej oraz przygotowanie projektu zmian Instrukcji Wykonawczej,
   3. przeprowadzanie weryfikacji administracyjnych wniosków o płatność oraz raportów wraz z zestawieniem dokumentów/wnioskiem o płatność składanych przez Beneficjentów i zatwierdzanie wydatków,
   4. przeprowadzanie kontroli ex-ante i ex-post dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
   5. przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli na miejscu realizacji projektu oraz ewentualnie kontroli następczych w przypadku wydania zaleceń pokontrolnych,
   6. sporządzanie informacji pokontrolnych wraz z formułowaniem ewentualnych zaleceń pokontrolnych, podlegających weryfikacji pod względem wdrożenia w ramach kontroli następczych,
   7. przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektu poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów potwierdzających zachowanie właściwej ścieżki audytu,
   8. zapobieganie, wykrywanie oraz korygowanie nieprawidłowości, w tym prowadzenie czynności wyjaśniających w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości oraz w przypadku otrzymania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości od podmiotów zewnętrznych, w szczególności informacji zawartych w wynikach kontroli podmiotów zewnętrznych,
   9. gromadzenie informacji o nieprawidłowościach, w tym prowadzenie rejestru  nieprawidłowości oraz kontroli ex-post,
   10. realizacja czynności związanych z przekazywaniem odpowiednim instytucjom informacji o nieprawidłowościach indywidualnych i systemowych,
   11. wprowadzanie do odpowiednich systemów informatycznych danych niezbędnych do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, na zasadach określonych w odpowiednich Wytycznych,
   12. przeprowadzanie kontroli dokumentów składanych w ramach trwałości operacji Programów INTERREG,
   13. przeprowadzanie planowych i pozaplanowych kontroli trwałości projektów na miejscu realizacji Programów INTERREG,
   14. współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programów INTERREG w zakresie realizowanych zadań,
   15. udzielanie Beneficjentom informacji dotyczących procedur kontroli, w tym także wsparcia merytorycznego w toku kontroli i audytów prowadzonych przez inne uprawnione podmioty,
   16. udzielanie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Programów INTERREG informacji niezbędnych do celów statystycznych, monitoringu finansowego i badań efektywności,
   17. sporządzanie i aktualizowanie rocznych planów kontroli przeprowadzanych na miejscu realizacji projektów, a także okresowych zestawień przeprowadzonych kontroli,
   18. przeprowadzanie przeglądu szczegółowej metodyki doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej oraz kontroli na miejscu,
   19. realizacja zadań w zakresie przetwarzania danych osobowych powierzonych w zbiorze: Program Polska-Saksonia 2014-2020 i kontakty z osobami reprezentującymi ministra właściwego ds. rozwoju, w tym prowadzenie rejestru pomieszczeń OR związanych z przetwarzaniem ww. danych osobowych,
   20. przygotowanie, obsługa i rozliczanie projektów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, finansowanych ze środków Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,
   21. planowanie budżetu Oddziału oraz zamówień publicznych i szkoleń, finansowanych w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,
   22. obsługa dotacji ujętych w części budżetowej Wojewody oraz środków z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie pozostającym w kompetencji Oddziału,
   23. wykonywanie innych zadań, w zakresie właściwości Oddziału, określonych w  Porozumieniach w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dokumentach programowych, dokumentach krajowych i Instrukcji Wykonawczej.
liczba wejść: 5094

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 12.06.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dariusz Nocoń
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :