Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Księgowości i Budżetu

Oddział Księgowości i Budżetu

Kierownik Oddziału:
Agnieszka Dobrowolska
tel.: 71 340 67 55

Zastępca Kierownika Oddziału:
Renata Polak
tel.: 71 340 64 75
 

Zadania Oddziału:

1) Opracowanie materiałów planistycznych w zakresie środków będących w dyspozycji Wydziału oraz na podstawie informacji przekazanych z wydziałów, którym Wydział prowadzi obsługę finansowo – księgową, w tym:

 • przygotowywanie propozycji projektu harmonogramu oraz harmonogramu realizacji dochodów w zakresie należności cywilnoprawnych i wydatków budżetowych,
 • przygotowywanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
 • opracowywanie projektu planu oraz planu dochodów w zakresie należności cywilnoprawnych i wydatków budżetowych,
 • przygotowanie projektów decyzji i prowadzenie ewidencji zmian w zakresie planu wydatków na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego, decyzji Wojewody oraz decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2) Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR na poziomie dysponenta trzeciego stopnia w zakresie harmonogramu przekazywania środków, planowania oraz sprawozdawczości.

3) Obsługa informatycznej aplikacji BUZA, służącej do prezentacji planu w układzie zadaniowym w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej (wartości finansowe), Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz sprawozdawczości.

4) Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania planów finansowych objętych częścią budżetu Wojewody.

5) Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków dysponenta III stopnia, finansowanych z budżetu państwa oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z uwzględnieniem układu klasyfikacji budżetowej i układu budżetu zadaniowego, w zakresie m.in.:

 • dokumentacji płacowej – list płac oraz faktur i rachunków wystawianych przez osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • delegacji – polecenia wyjazdu służbowego,
 • faktur, rachunków, not księgowych wystawianych przez kontrahentów DUW,
 • dyspozycji przekazania środków, m.in.: refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, refundacji kosztów okularów, podatku od nieruchomości, ubezpieczeń, zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i opłat komorniczych.

6) Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych.

7) Obsługa finansowo-księgowa środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

8) Obsługa kasowa pracowników Urzędu.

9) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

10) Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym przed dokonaniem wypłat.

11) Przygotowywanie do realizacji czeków i przelewów.

12) Prowadzenie płatności Urzędu w systemie Nowej Bankowości Elektronicznej NBP (NBE).

13) Obsługa finansowo-księgowa najemców/użyczających powierzchnie w budynkach Urzędu, w tym wystawianie faktur i not księgowych.

14) Prowadzenie rejestrów faktur VAT dla celów podatkowych.

15) Sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT.

16) Przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury: środków trwałych, inwestycji w nieruchomości oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie.

17) Analiza wykorzystania środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań (w zakresie wydatków bieżących).

18) Opracowywanie okresowych ocen i analiz z wykonania budżetu Wojewody w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych (sprawozdanie opisowe).

19) Sporządzanie sprawozdań budżetowych (RB), finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz Zestawienie Zmian w Funduszu) i statystycznych (F-03) przewidzianych obowiązującymi przepisami.

20) Obsługa programów księgowych: FK, ST, AZF.

21) Elektroniczne przekazywanie należności z tytułu zobowiązań Urzędu zasądzonych w prawomocnych wyrokach sądowych i wypłat z ZFŚS poprzez stronę Poczty Polskiej.

22) Obsługa finansowo-księgowa należności cywilnoprawnych, w tym realizacja planu finansowego w zakresie dochodów Skarbu Państwa, m.in.:

 •  wpływów z opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń,
 •  wpływów z należności przejętych bilansem po zlikwidowanych Zakładach Techniki Medycznej Służby Zdrowia,
 •  wpływów za publikacje taryf ciepła,
 •  zwrot wydatków za lata ubiegłe,
 •  odszkodowania,
 •  zryczałtowane wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczek podatku dochodowego pracowników pobranych na rzecz budżetu państwa oraz wpłaty dotyczące wynagrodzenia które przysługują płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

23)  Prowadzenie ewidencji należności cywilnoprawnych Urzędu.

24) Odprowadzanie dochodów na konto Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

25) Ewidencja finansowo – księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

26) Obsługa finansowo - księgowa zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Pracy.

27) Obsługa finansowo-księgowa zadań realizowanych w ramach rachunku depozytowego i rachunku sum na zlecenie.

28) Prowadzenie rejestru faktur, rachunków i poleceń zapłaty, których stroną jest Urząd.

29) Ewidencja księgowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych.

30) Prowadzenie rejestru wyjazdów pracowników Urzędu.

 

liczba wejść: 4749

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 06.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dariusz Nocoń
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :