Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Dochodów i Desygnacji

Oddział Administracji zespolonej, Dochodów i Desygnacji

 

 

Kierownik Oddziału
Beata Krakowska
tel.: 71 340 62 19

Zadania Oddziału:

 1. przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Wojewody i Dyrektora Generalnego;
 2. prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw Wojewody i Dyrektora Generalnego;
 3. prowadzenie rejestru aktów normatywnych Dyrektora Generalnego;
 4. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem statutów oraz zatwierdzaniem regulaminów zespolonych służb, inspekcji i straży;
 5. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powoływania i odwoływania osób zatrudnionych na stanowiskach organów administracji zespolonej;
 6. prowadzenie spraw kadrowych kierowników i zastępców kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży z wyłączeniem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie;
 7. realizacja zadań powierzonych Wojewodzie Dolnośląskiemu na mocy porozumienia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności:
 • przeprowadzanie kontroli planowych, służących potwierdzeniu spełniania kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014-2020 lub Instytucję Pośredniczącą RPO WD 2014-2020, określonych w Rocznym Planie Kontroli, sporządzanym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych w Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 lub Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020, po otrzymaniu informacji o podjęciu przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego decyzji o jej przeprowadzaniu i w zakresie w niej określonym;
 • współpraca z instytucjami systemu zarządzania i kontroli RPO WD 2014-2020 w zakresie powierzonych zadań;
 • analizowanie informacji na temat funkcjonowania systemu zarządzania i  kontroli w ramach RPO WD 2014-2020 oraz pozyskiwanie dodatkowych informacji i dokumentów w tym zakresie;
 • udział w charakterze obserwatora w pracach komisji oceny projektów w ramach RPO WD 2014-2020;
 • obsługa prac przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WD 2014 – 2020.
 1. realizacja zadań w zakresie udzielania przez Wojewodę Dolnośląskiego ulg w spłacie publicznoprawnych należności Skarbu Państwa oraz należności wynikających z dotacji udzielanych z budżetu Wojewody, których obsługa należy do kompetencji Oddziału Dochodów i Desygnacji w Wydziale Organizacji i Rozwoju, z wyłączeniem analogicznych należności wynikających z dotacji udzielanych z budżetu Wojewody pozostających w kompetencji innych komórek organizacyjnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w tym w szczególności:
 • obsługa wniosków o udzielenie ulg w spłacie niepodatkowych należności Skarbu Państwa, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu zebrania materiału dowodowego, stanowiącego podstawę wydania decyzji w przedmiocie udzielania ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych;
 • prowadzenie z upoważnienia Wojewody mediacji w ramach toczących się postępowań administracyjnych o udzielenie ulg, w celu polubownego załatwienia toczących się spraw;
 • obsługa merytoryczna prac zespołu doradczego Wojewody Dolnośląskiego, powołanego przez Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju, w sprawach udzielania ulg w zapłacie należności publicznoprawnych Skarbu Państwa, których wierzycielem jest Wojewoda oraz należności cywilnoprawnych Skarbu Państwa, przypadających Urzędowi;
 • przygotowanie projektu decyzji w przedmiocie udzielenia/odmowy udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych;
 • badanie dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadku wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis lub pomoc publiczną, a w przypadku jej udzielenia wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy i realizacja obowiązków sprawozdawczych w zakresie jednostkowych spraw;
 • obsługa odwołań od decyzji Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie udzielenia/odmowy udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych zobowiązań publicznoprawnych oraz współpraca z organem II instancji w przedmiotowym zakresie.
 1. realizacja zadań w zakresie udzielania przez Wojewodę Dolnośląskiego/Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, w tym w szczególności:
 • obsługa wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu zebrania materiału dowodowego, niezbędnego do załatwienia sprawy;
 • przygotowanie m. in. projektu umowy o udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych;
 • przygotowanie projektu jednostronnego oświadczenia woli o odmowie udzielenia ulgi.
 1. realizacja zadań w przedmiocie udzielania przez Wojewodę Dolnośląskiego zgód właściwym starostom, w zakresie wskazanym w art. 12a ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w tym w szczególności:
 • obsługa merytoryczna prac zespołu doradczego Wojewody Dolnośląskiego, powołanego przez Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju, w sprawach wyrażenia zgody właściwym starostom w przedmiocie udzielenia ulg/odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych, dotyczących opłat za gospodarowanie nieruchomościami, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez starostę, wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej;
 • realizacja zadań z wniosków starostów o wyrażenie zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez starostę, wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej;
 • realizacja zadań z wniosków starostów o wyrażenie zgody na odstąpienie od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez starostę, wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej, jeżeli wysokość tych należności, wraz z odsetkami, nie przekracza kwoty 100,00 zł.

11) prowadzenie spraw związanych z obsługą dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, dotyczącej Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na terenie województwa dolnośląskiego.

12) realizacja obowiązków powierzonych Wojewodzie, jako Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) w województwie dolnośląskim. 

liczba wejść: 4271

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 25.07.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dariusz Nocoń
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :