Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Rolnictwa i Środowiska

Oddział Rolnictwa i Środowiska

Kierownik Oddziału:
Mirosław Startek
tel.  71 340 66 72

     Zadania Oddziału:

 1. Prowadzenie spraw związanych z pomocą dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej  poszkodowanych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych:
 • powoływanie komisji rejonowych oraz komisji gminnych ds. szacowania szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę oraz nadzór nad ich pracami,
 • współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bankami, gminami w zakresie różnych form pomocy państwa, w tym kredytów preferencyjnych dla producentów rolnych,
 • realizacja zadań przewidzianych dla Wojewody, wynikających z doraźnych aktów prawnych dotyczących skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rolnictwie,
 • potwierdzanie wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi producentom rolnym, w celu umożliwienia im ubiegania się o różne formy pomocy państwa;
 1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz nadzór nad prawidłowością wykonywania przez gminy zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;
 2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy finansowej państwa dla spółek wodnych i ich związków w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej   w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na   realizację których została udzielona inna dotacja;
 3. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone w ramach pomocy  technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020;
 4. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie będących w dyspozycji Wojewody, z wyłączeniem zadań, które ustały w mocy prawa albo wewnętrznych regulacji;
 5. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody i utrzymania parków krajobrazowych związanych z działalnością Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych;
 6. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez gminy zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody, w tym kontrola prawidłowości zrealizowanych prac;
 7. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem władania lasami i gruntami pod zalesienie Lasom Państwowym;
 8. Sprawdzenie poprawności naliczenia przewidzianych do wypłaty kwot odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, w celu wypłaty odszkodowania przez zarząd województwa ze środków budżetu państwa;
 9. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego;
 10. Realizacja budżetu Wojewody w zakresie zadań Wydziału objętych działami administracji rządowej: gospodarka nieruchomościami, gospodarka wodna, środowisko, rolnictwo, rozwój wsi oraz rybołówstwo, w tym:
 • sporządzanie projektu budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym,
 • bieżąca obsługa finansowa zadań w zakresie właściwości Wydziału,
 • występowanie o środki finansowe z rezerw celowych budżetu państwa,
 • nadzór i kontrola prawidłowości wydatkowania środków z dotacji budżetowych,
 • monitorowanie prawidłowości realizacji dochodów Skarbu Państwa,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 1. Kontrola prawidłowości wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących:
 • ulg w podatku rolnym - zaliczanie gmin do innego okręgu podatkowego, wykaz miejscowości górskich i podgórskich,
 • utworzenia rejonu zamkniętego materiału siewnego ziemniaka sadzeniaka,
 • realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 • ochrony gruntów rolnych, określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym za paliwo wykorzystywane do produkcji  rolnej
 • zorganizowania i przeprowadzenia przez gminę prac z zakresu spisu rolnego na terenie gminy;
 1. Gromadzenie analiz ryzyka przekazywanych przez właścicieli ujęcia wody realizujących zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obejmujących ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody;
 2. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przedstawicieli Wojewody do komitetów konsultacyjnych powoływanych przez Prezesa Wód Polskich, o których mowa w art. 250 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 3. Potwierdzanie - w drodze decyzji administracyjnej - reprezentacji Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa przez Wody Polskie oraz ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej w stosunku do wód, nieruchomości oraz gruntów, o których mowa w przepisach art. 258 i 528 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 4. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Komitetu Sterującego „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” oraz „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry i Wisły.

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu 


Dokumentacja związana z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, znajduje się w zakładce Obsługa Klienta.

 

liczba wejść: 7992

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 19.01.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
Autor : Konrad Słowik