Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu

Oddziały Zamiejscowy w Wałbrzychu

Oddział zamiejscowy zajmuje się sprawami z zakresu działania Oddziału Planowania Przestrzennego.


Do zadań Wydziału Infrastruktury w zakresie Oddziału Planowania Przestrzennego Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu należy:

  1. zgłaszanie wniosków do - planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. uzgadnianie projektów - planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanego planu inwestycyjnego, miejscowego planu rewitalizacji, w zakresie odpowiednich zadań rządowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc;
  3. opiniowanie -wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w zakresie zadań rządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do terenów nieobjętych obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, projektu gminnego programu rewitalizacji w zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  4. opiniowanie pod kątem zgodności z przepisami prawa uchwał rad gmin - o przystąpieniu do sporządzenia/o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, o przystąpieniu do sporządzenia/o uchwaleniu planu ogólnego gminy, o przystąpieniu do sporządzenia/o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o uchwaleniu zintegrowanego planu inwestycyjnego, o uchwaleniu miejscowego planu rewitalizacji, o uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
  5. wydawanie zarządzeń zastępczych dotyczących złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
  6. wymierzanie kary za uchybienie terminu na wprowadzenie przez samorząd zmian koniecznych dla ochrony złóż kopalin, kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji do planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
liczba wejść: 4753

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 27.03.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK
Autor : JSK