Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Budżetu i Planowania

Oddział Budżetu i Planowania

 

                 

Kierownik Oddziału:

-

tel.:

Zadania Oddziału:

  1. Opracowywanie zbiorczych materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej, przy współpracy z innymi wydziałami DUW we Wrocławiu oraz państwowymi jednostkami budżetowymi, finansowanymi w ramach części 85/02 – województwo dolnośląskie,
  2. Opracowywanie propozycji podziału kwot określonych dla części 85/02 – województwo dolnośląskie w projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy oraz w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, przy współpracy z innymi wydziałami DUW we Wrocławiu, państwowymi jednostkami budżetowymi podległymi i nadzorowanymi przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
  3. Zawiadamianie jednostek podległych Wojewodzie Dolnośląskiemu i przez niego nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego o kwotach dochodów i wydatków, zaakceptowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, a wynikających z projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy oraz ustawy budżetowej na dany rok budżetowy,
  4. Weryfikacja projektów planów finansowych i planów finansowych jednostek  podległych i nadzorowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, pod kątem zgodności z kwotami wynikającymi odpowiednio z projektu ustawy budżetowej na rok następny oraz ustawy budżetowej na dany rok budżetowy,
  5. Przygotowanie propozycji zmian w budżecie w ramach uprawnień Wojewody Dolnośląskiego,
  6. Zawiadamianie dysponentów środków budżetu Wojewody Dolnośląskiego, jednostek samorządu terytorialnego o zmianach w budżecie wynikających z decyzji Ministra Finansów i Wojewody Dolnośląskiego,
  7. Weryfikacja  ( pod względem finansowym )  projektów wystąpień  Wojewody Dolnośląskiego w sprawach zwiększenia budżetu,  przeniesień wydatków , udzielenia  zapewnienia  finansowania    lub dofinansowania         z budżetu państwa, we współpracy z wydziałami i właściwymi państwowymi jednostkami budżetowymi,
  8. Opracowywanie rocznych informacji dotyczących wykonania budżetu Wojewody, przy współpracy z innymi wydziałami DUW we Wrocławiu, państwowymi jednostkami budżetowymi podległymi i nadzorowanymi przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

                                

 

   

   1. Opracowywanie zbiorczych materiałów do projektu budżetu Wojewody, obejmujących wydatki bieżące i majątkowe, zarówno w układzie klasyfikacji budżetowej, jak i w układzie zadaniowym.

2. Zawiadamianie jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej oraz w ustawie budżetowej.

3. Zawiadamianie jednostek samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz inne zlecone ustawami, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej oraz w ustawie budżetowej.

4. Opracowywanie planu finansowego budżetu Wojewody.

5. Przygotowywanie propozycji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Wojewody przedstawianej Ministrowi Finansów.

6. Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji wydatków budżetu Wojewody w oparciu o harmonogram przekazywany przez Ministra Finansów oraz wnioskowanie o aktualizację harmonogramu realizacji wydatków.

7. Przekazanie dysponentom podległym Wojewodzie oraz jednostkom organizacyjnym sprawującym nadzór merytoryczny nad realizacją dotacji harmonogramów realizacji wydatków oraz informowanie o aktualizacjach harmonogramów.

8. Dysponowanie środkami publicznymi w celu wykonywania ustawowych zadań i kompetencji dysponenta części budżetowej oraz sporządzanie dyspozycji finansowych uruchamiania środków.

9. Przygotowywanie projektów decyzji Wojewody dotyczących zmian w budżecie w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

10. Prowadzenie ewidencji zmian w zakresie planu wydatków w budżecie Wojewody w oparciu o decyzje Ministra Finansów i decyzje Wojewody.

11. Zawiadamianie jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie o zmianach wysokości planu wydatków oraz jednostek samorządu terytorialnego o zmianach wysokości kwot dotacji celowych.

12. Opracowywanie okresowych, zbiorczych ocen i analiz z wykonania budżetu Wojewody w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych.    ..lllll

13. Obsługa formalno-rachunkowa w zakresie finansowania zadań objętych Programem Wieloletnim pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

14. Przygotowywanie projektu wystąpień w sprawach dotyczących zwiększenia budżetu Wojewody w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz wniosków o zwiększenie limitu środków na zadania finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych.

15. Kompletowanie wniosków otrzymanych z wydziałów merytorycznych i jednostek samorządu terytorialnego o wypłatę dotacji na wydatki inwestycyjne, weryfikacja wniosków oraz przygotowywanie dyspozycji wypłat dotacji.

16. Kompletowanie i weryfikacja dokumentacji źródłowej oraz opracowywanie zleceń płatniczych dotyczących rent i odszkodowań deliktowych podlegających finansowaniu z budżetu Wojewody oraz innych zobowiązań zasądzonych wyrokami sądowymi.

17. Przygotowywanie wniosku o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w oparciu o zweryfikowane propozycje dysponentów podległych Wojewodzie.

18. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wydatków w ramach programów operacyjnych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

19. Przygotowywanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w części 85/02 – województwo dolnośląskie.

20. Administrowanie dysponentami i użytkownikami w informatycznym systemie obsługi Budżetu Państwa TREZOR.

21. Obsługa informatycznej aplikacji BUZA, wspomagającej opracowanie planu budżetu Wojewody w układzie zadaniowym.

22. Analiza pod względem formalno-rachunkowym wniosków o zwrot:

a) utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo- rozwojowego,

b) części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.

23. Opracowywanie upoważnień w sprawach ustanowienia i określenia stopnia dysponenta środków budżetowych oraz prowadzenie rejestru wydanych upoważnień.

24. Opracowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa.

25. Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o wstrzymaniu czynności organu prowadzącego egzekucję administracyjną.

26. Współudział w pracach Zespołu powołanego w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności stanowiących dochody Skarbu Państwa.

27. Obsługa wniosków do rezerwy celowej na dofinansowanie projektów w ramach Programów Współpracy Terytorialnej 2007-2013.

28. Wykonywanie czynności związanych z zamykaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska oraz Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska.

29. Prowadzenie rejestru podjętych w danym roku budżetowym rozstrzygnięć w zakresie umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, przypadających państwowym jednostkom budżetowym, których wartość należności głównej przekracza kwotę 40 000,00 zł.          

liczba wejść: 8531

Metryka strony

Data publikacji : 11.01.2013
Data modyfikacji : 14.06.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK