Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Oddziału
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Bogdan Romanowski
tel.: 713682510

 

Z-ca Kierownika Oddziału
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Aneta Sieminiak

 

Zadania Oddziału:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3.  nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4.  współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5.  współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6.  dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 7.  realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 8. wykonywanie zadań określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, w zakresie postępowań uproszczonych w sprawach zgromadzeń;
 9.  przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 10.  realizowanie zadań w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;
 11.  uruchamianie i realizacja procedur wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
 12.  monitorowanie zagrożeń na obszarze województwa;
 13.  prowadzenie monitoringu środków masowego przekazu w zakresie zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych;
 14.  obsługa systemów informatycznych i systemów łączności dedykowanych na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;
 15.  uzgadnianie planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń;
 16.  udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności oraz spraw obronnych;
 17.  zarządzanie i administrowanie informatycznym Systemem Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego;
 18.  realizacja zadań Międzynarodowej Centrali Ostrzegawczej w ramach Międzynarodowego Planu Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami;
 19.  administrowanie stroną internetową Wydziału;
 20. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz współpraca w tym zakresie z Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii oraz powiatowymi lekarzami weterynarii;
 21. uzgadnianie planów działań operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń;
 22. realizowanie zadań w zakresie niezwłocznego powiadamiania społeczeństwa oraz podmiotów, o których mowa w art. 92 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
  2001 r. Prawo ochrony środowiska, w sposób zwyczajowo przyjęty, o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu;
 23. sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Województwa Dolnośląskiego sprawozdania z realizacji działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 24. przekazywanie otrzymanych sygnałów do realizacji procedur wynikających z wprowadzenia stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP do jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji zespolonej, organów administracji niezespolonej, operatorów telekomunikacyjnych i innych podmiotów oraz raportowanie stanu realizacji wprowadzania stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP w województwie;
 25. przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji zespolonej i niezespolonej sygnałów do realizacji zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z członkowstwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, ustalonych przez Prezesa Rady Ministrów;
 26. sporządzanie wniosków do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o uruchomienie Alertu RCB dla obszarów województwa objętych zagrożeniem;
 27. obsługa infolinii dla osób bezdomnych na obszarze województwa dolnośląskiego;
 28. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie ciągłości działania i wymiany informacji, możliwości pracy w przypadku braku zasilania zewnętrznego, uszkodzenia systemów łączności czy wystąpienia innych awarii;
 29. monitorowanie i przetwarzanie informacji o zagrożeniach związanych z epidemią lub wystąpieniem chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
 30. wspóldziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w prowadzeniu kontroli w zakresie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach przez szefów obrony cywilnej powiatów.
liczba wejść: 3070

Metryka strony

Data publikacji : 16.10.2018
Data modyfikacji : 06.07.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :