Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Spraw Obronnych

Oddział Spraw Obronnych

Kierownik Oddziału  Spraw Obronnych:
Krzysztof Nowak
tel.: 71 340 62 87

 

 

Zadania oddziału:

 1. organizowanie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony dotyczących tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych;
 2. sporządzanie i uzgadnianie z Ministrem Obrony Narodowej Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Dolnośląskiego oraz aneksów do Programu;
 3. sporządzenie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Dolnośląskiego;
 4.  sporządzenie i aktualizowanie, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw administracji publicznej i spraw wewnętrznych „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” na potrzeby opracowania i aktualizowania planów operacyjnych funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego,
 5.  przekazywanie wyciągów z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa dolnośląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” marszałkowi województwa, starostom, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast;
 6.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzania planów operacyjnych, opracowanych przez marszałka województwa, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 7. opracowanie i przekazywanie wyciągów z tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO) wojewódzkiej administracji zespolonej marszałkowi województwa, starostom, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz innym podmiotom z obszaru województwa, na które Wojewoda nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych;
 8. prowadzenie ewidencji dokumentów w zakresie planowania operacyjnego w województwie, w tym oznaczanie zadań własnych, przewidzianych do realizacji przez Urząd oraz inne podmioty, na które Wojewoda nałożył obowiązek wykonywania zadań obronnych;
 9. koordynowanie działań polegających na planowaniu i realizowaniu zadań obronnych w województwie;
 10.  opracowywanie, przy współpracy Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji, wojskowych komendantów uzupełnień, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów, założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa;
 11.  prowadzenie zbiorczej dokumentacji planów akcji kurierskich, sporządzonych przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu;
 12. przeprowadzanie kontroli prawidłowości i aktualności dokumentacji w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskich w starostwach powiatowych, miastach na prawach powiatu oraz urzędach gmin i miast;
 13. opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie województwa za rok ubiegły;
 14.  wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych (HNS - wsparcie państwa - gospodarza);
 15.  koordynowanie współdziałania organów administracji publicznej, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych w planowaniu i realizacji zadań obronnych;
 16.  przygotowywanie głównego stanowiska kierowania dla Wojewody w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizacja podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;
 17.  przygotowywanie i uzgodnienie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw obrony narodowej usytuowania zapasowego stanowiska kierowania Wojewody oraz zapewnienie miejsca pracy marszałkowi województwa lub komisarzowi powołanemu na podstawie odrębnych przepisów, a także innym organom, niezbędnym w kierowaniu obroną województwa;
 18.  uzgadnianie lokalizacji głównych stanowisk kierowania w zapasowym miejscu pracy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem Wojewody, organów administracji niezespolonej, ustalonych przez ministrów i Wojewodę stosownie do kompetencji oraz organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 19.  prowadzenie spraw związanych ze szczególną ochroną obiektów kategorii II, w tym opracowanie wniosków w stosunku do obiektów będących we właściwości Wojewody i organów jednostek samorządu terytorialnego, uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz przekazywanie ich do zatwierdzenia przez Radę Ministrów;
 20.  koordynowanie na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych;
 21.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych;
 22.  koordynowanie na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych;
 23.  sporządzanie wniosków do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wydanie decyzji w sprawie o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 24.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych;
 25.  planowanie, organizowanie oraz prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych wykonywania zadań obronnych w stosunku do kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz przedsiębiorców realizujących zadania obronne, a także jednostek samorządu terytorialnego;
 26.  koordynowanie działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania przez te organy kontroli problemowych dotyczących realizacji zadań obronnych;
 27.  organizowanie działań edukacyjnych dla społeczeństwa, dotyczących przygotowania obronnego;
 28.  organizowanie i prowadzenie treningów, szkoleń i ćwiczeń obronnych;
 29.  opracowywanie programów, planów i wytycznych do szkolenia obronnego;
 30.  realizacja zadań w zakresie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;
 31.  prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów decyzji w sprawie organizowania, nakładania obowiązku, nadzorowania i uruchamiania, przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa w odniesieniu do właściwych terytorialnie jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z podmiotem tworzącym oraz podmiotów leczniczych innych niż niebędące przedsiębiorcami, na wniosek właściwego miejscowo starosty;
 32.  sporządzanie i aktualizacja planów tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań dotyczących wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
 33.  opracowanie i doręczenie organom samorządu terytorialnego instrukcji, dotyczącej planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych;
 34.  planowanie, koordynowanie i nadzór nad tworzeniem oraz funkcjonowaniem zastępczych miejsc szpitalnych na terenie województwa;
 35.  sporządzanie corocznego bilansu personelu medycznego i przedkładanie go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
 36.  zapewnienie funkcjonowania systemu łączności na potrzeby obronne, ochrony ludności i obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ratownictwa medycznego oraz utrzymanie pod względem sprawności eksploatacyjnej sprzętu łączności oraz sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu Wydziału.

 

liczba wejść: 3459

Metryka strony

Data publikacji : 17.10.2018
Data modyfikacji : 09.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :