Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Ratownictwa Medycznego

Oddział Ratownictwa Medycznego

 

Kierownik Oddziału
 

Daria Cetnarowska

tel. sekretariat BZ: 71 340 6699

e-mail: bz@duw.pl

 

Zadania oddziału:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 2. prowadzenie statystyki dotyczącej parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, ilości interwencji zespołów ratownictwa medycznego realizujących zadania na terenie województwa dolnośląskiego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu oraz udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na terenie województwa dolnośląskiego;
 3. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania i działania jednostek systemu;
 4. wykonywanie zadań ustawowych przypisanych do stanowiska wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego;
 5. prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w sprawie postawienia w stan podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, działających na obszarze danego województwa;
 6. przeprowadzanie kontroli dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jednostek współpracujących z systemem w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie zgodności
 7. wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności
 8. leczniczej;
 9. przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz postępowań administracyjnych w sprawie odmowy zatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru, odmowy wpisu do rejestru i wykreślenia z rejestru jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego;
 11. sporządzanie i aktualizacja Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Dolnośląskiego;
 12. sporządzanie założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
 13. prowadzenie postępowań w sprawie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz stanowisk pracy dyspozytorów medycznych;
 14. realizacja zadań w zakresie współpracy transgranicznej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską w obszarze ratownictwa medycznego;
 15. przygotowywanie projektów porozumień w sprawie powierzenia przeprowadzania postępowań o zawarcie i rozwiązanie umowy z dysponentami ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego;
 16. prowadzenie postępowań w sprawie przekazywania dotacji celowej do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz do podmiotów Systemu Powiadamiania Ratunkowego na finansowanie realizacji zadań;
 17. prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Centrów Urazowych;
 18. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 19. weryfikacja uprawnień osoby, która założyła konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
 20. zgłaszanie kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej PERM (Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego);
 21. weryfikacja wniosków o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych i przekazywanie ich do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 22. przesyłanie informacji o terminie i miejscu kursów zgłoszonych przez podmiot uprawniony do prowadzenia kursów doskonalących ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 23. wydawanie karty doskonalenia zawodowego ratownika medycznego oraz dyspozytora medycznego i potwierdzanie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratownika medycznego i dyspozytora medycznego;
 24. przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych i kursy doskonalące dyspozytorów medycznych;
 25. prowadzenie ewidencji jednostek systemu SOR (Szpitalne Oddziały Ratunkowe) oraz ZRM (Zespoły Ratownictwa Medycznego);
 26. prowadzenie ewidencji jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa;
 27. prowadzenie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa;
 28. przekazywanie do systemu informacji w ochronie zdrowia danych o: a) jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, b) jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj. szpitalnych oddziałach ratunkowych i zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa medycznego, c) centrach urazowych, centrach urazowych dla dzieci i jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
 29. przeprowadzanie kontroli Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu w zakresie realizacji porozumienia w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz zawierania, rozliczania i kontroli wykonania tych umów.
 30. nadzorowanie eksploatacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na obszarze województwa dolnośląskiego, w tym nadzorowanie funkcjonowania tego systemu w skoncentrowanych dyspozytorniach medycznych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Zgodnie z art. 13 RODO1 informujemy, że:

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127)

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl.

Współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są:

a) wojewodowie,

b) dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,

c) dysponenci zespołów ratownictwa medycznego.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym2.

5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania. Realizacja powyższego uprawnienia może zostać delegowana na współadministratora, o którym mowa w pkt 1 a) - c) właściwego terytorialnie dla miejsca zdarzenia.

6) W przypadku występowania z żądaniem realizacji prawa dostępu na podstawie art. 15 RODO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mają Państwo obowiązek podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to żądanie, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

7) Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów:

a) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta3,

c) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy4,

d) ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – w zakresie danych użytkowników SWD PRM5.

4 Ustaw a z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)

5 Ustaw a z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. 2018 r. poz. 357)

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

10) Podanie Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie w SWD PRM jest niezbędne do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 5830

Metryka strony

Data publikacji : 04.07.2016
Data modyfikacji : 01.02.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :