Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Kierownik Oddziału

tel. 71 368-25-04 (CPR)

Zastępca Kierownika Oddziału
Sebastian Jeziorski
tel. 71 368-25-04 (CPR)

Zadania Centrum Powiadamiania Ratunkowego:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 2. zapewnienie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR),
  w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;
 3. zapewnienie funkcjonowania i obsługi numeru alarmowego 112, 997, 998 na obszarze województwa dolnośląskiego;
 4. prowadzenie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego, w tym:
  1. planowanie rocznego budżetu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
  2. koordynowanie wydatków bieżących i majątkowych,
  3. przygotowywanie wystąpień o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na potrzeby funkcjonowania i rozwoju systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 5. zapewnienie funkcjonowania urządzeń technicznych i środków łączności oraz systemów teleinformatycznych zapewniających realizację zadań systemu powiadamiania ratunkowego
  w sposób efektywny, z zachowaniem ciągłości jego działania i wymiany informacji oraz możliwości pracy, szczególnie w przypadku braku zasilania zewnętrznego lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych, dla numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999;
 6. współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia oraz innych podmiotów centralnych, kierownikami jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży, organami samorządu terytorialnego oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w zakresie spraw dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego – w zakresie przyznanych uprawnień;
 7. współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie organizacji kierowania telefonicznego ruchu alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu,
  w tym w sytuacjach awaryjnych, dla numerów alarmowych 112, 997 i 998;
 8. przetwarzanie danych zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym, w tym nagrań rozmów telefonicznych, danych osobowych osoby zgłaszającej, danych innych osób wskazanych
  w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, danych teleadresowych lub opisów zdarzenia oraz udostępnianie tych danych na wniosek sądu, prokuratury lub Policji, na potrzeby postępowań prowadzonych przez te podmioty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych
w Systemie Informatycznym Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI CPR)

 

Zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazwane dalej  rozporządzeniem oraz
w związku z zapisami ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego informujemy, że:

 

I. Współadministratorem Pani/ Pana danych osobowych są:

 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.
 2. Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
  oraz Wojewodowie lub podmioty, którym powierzono organizowanie i prowadzenie centrum, i które, zgodnie z zasadą zastępowalności, nastąpiła obsługa zgłoszenia alarmowego.

Korespondencję należy kierować na powyższy adres lub pocztą elektroniczną do Inspektora Ochrony Danych
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu - email: iod@duw.pl

II. Cel przetwarzania danych osobowych:

Pana/Pani dane przetwarzane są w Systemie Teleinformatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego (w tym w aplikacji mobilnej) w ramach funkcjonowania w jednolitym systemie obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiającym przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych zasobów ratowniczych tj. Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego. W przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia alarmowego w ramach systemu powiadamiania ratunkowego i gdy jest to uzasadnione charakterem tego zgłoszenia, podejmowane są  działania mające na celu przekazanie informacji o tym zgłoszeniu do podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego mienia lub środowiska, których numery telefoniczne nie są obsługiwane w ramach systemu.

III. Podstawa przetwarzania danych:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego.

IV. Informacja o zamiarze przekazywania danych:

Pana/Pani dane uzyskane w związku z wykonywaniem zadań Centrum tj. dane dotyczące treści zgłoszeń alarmowych,
w tym nagrania rozmów telefonicznych obejmujące całość zgłoszenia alarmowego, dane osób zgłaszających
i innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, informacji o miejscu zdarzenia i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia, mogą być udostępniana na wniosek sądu, prokuratury i Policji.

Dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

V. Okres przechowywania danych:

Pana/Pani dane są przechowywane w systemie teleinformatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego przez 3 lata.

VI. Bezpieczeństwo danych:

Dane osobowe przetwarzane w systemie teleinformatycznym podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na:

 1. dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez współadministratora danych,
 2. pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

VII. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do:

 1. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich; 
 2. otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 3. do żądania usunięcia danych z jej udziałem;
 4. do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Osoba zwracająca się z żądaniem na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zobowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy,
w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia
o zdarzeniu.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 7198

Metryka strony

Data publikacji : 04.07.2016
Data modyfikacji : 19.07.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :