Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Kierownik Oddziału

tel. 71 368-25-04 (CPR)

Zastępca Kierownika Oddziału
Anita Gruszczyńska
tel. 71 368-25-04 (CPR)

Zadania Centrum Powiadamiania Ratunkowego:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 2. zapewnienie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR), w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;
 3. zapewnienie funkcjonowania i obsługi numeru alarmowego 112, 997 (od 6 grudnia 2018 r.), 998 (od 28 września 2021 r.) na obszarze województwa dolnośląskiego;
 4. prowadzenie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego, w tym:
  a) planowanie rocznego budżetu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
  b) koordynowanie wydatków bieżących i majątkowych,
  c) przygotowywanie wystąpień o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na potrzeby funkcjonowania i rozwoju systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 5. zapewnienie funkcjonowania urządzeń technicznych i środków łączności oraz systemów teleinformatycznych zapewniających realizację zadań systemu powiadamiania ratunkowegow sposób efektywny, z zachowaniem ciągłości jego działania i wymiany informacji oraz możliwości pracy, szczególnie w przypadku braku zasilania zewnętrznego lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych, dla numerów alarmowych 112, 997 (od 6 grudnia 2018 r.), 998 (od 28 września 2021 r.) i 999;
 6. współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia oraz innych podmiotów centralnych, kierownikami jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży, organami samorządu terytorialnego oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w zakresie spraw dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego – w zakresie przyznanych uprawnień;
 7. współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie organizacji kierowania telefonicznego ruchu alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, w tym w sytuacjach awaryjnych, dla numerów alarmowych 112, 997 (od 6 grudnia 2018 r.), 998 (od 28 września 2021 r.);
 8. przetwarzanie danych zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym, w tym nagrań rozmów telefonicznych, danych osobowych osoby zgłaszającej, danych innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, danych teleadresowych lub opisówzdarzenia oraz udostępnianie tych danych na wniosek sądu, prokuratury lub Policji, na potrzeby postępowań prowadzonych przez te podmioty;

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych
w Systemie Informatycznym Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI CPR)

 

Zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazwane dalej  rozporządzeniem oraz
w związku z zapisami ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego informujemy, że:

 

I. Współadministratorem Pani/ Pana danych osobowych są:

 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.
 2. Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
  oraz Wojewodowie lub podmioty, którym powierzono organizowanie i prowadzenie centrum, i które, zgodnie z zasadą zastępowalności, nastąpiła obsługa zgłoszenia alarmowego.

Korespondencję należy kierować na powyższy adres lub pocztą elektroniczną do Inspektora Ochrony Danych
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu - email: iod@duw.pl

II. Cel przetwarzania danych osobowych:

Pana/Pani dane przetwarzane są w Systemie Teleinformatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego (w tym w aplikacji mobilnej) w ramach funkcjonowania w jednolitym systemie obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiającym przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych zasobów ratowniczych tj. Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego. W przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia alarmowego w ramach systemu powiadamiania ratunkowego i gdy jest to uzasadnione charakterem tego zgłoszenia, podejmowane są  działania mające na celu przekazanie informacji o tym zgłoszeniu do podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego mienia lub środowiska, których numery telefoniczne nie są obsługiwane w ramach systemu.

III. Podstawa przetwarzania danych:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego.

IV. Informacja o zamiarze przekazywania danych:

Pana/Pani dane uzyskane w związku z wykonywaniem zadań Centrum tj. dane dotyczące treści zgłoszeń alarmowych,
w tym nagrania rozmów telefonicznych obejmujące całość zgłoszenia alarmowego, dane osób zgłaszających
i innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, informacji o miejscu zdarzenia i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia, mogą być udostępniana na wniosek sądu, prokuratury i Policji.

Dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

V. Okres przechowywania danych:

Pana/Pani dane są przechowywane w systemie teleinformatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego przez 3 lata.

VI. Bezpieczeństwo danych:

Dane osobowe przetwarzane w systemie teleinformatycznym podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na:

 1. dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez współadministratora danych,
 2. pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

VII. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do:

 1. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich; 
 2. otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 3. do żądania usunięcia danych z jej udziałem;
 4. do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Osoba zwracająca się z żądaniem na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zobowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy,
w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia
o zdarzeniu.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 7155

Metryka strony

Data publikacji : 04.07.2016
Data modyfikacji : 14.05.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :