Aktualnie znajdujesz się na:

Prawne podstawy działalności

Informacje podstawowe

Zakres działania oraz kompetencje wojewody w tym:  tryb działania jednostek organizacyjnych, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej oraz sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych określa Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Wojewoda reprezentuje w regionie rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest głównym reprezentantem administracji centralnej w regionie. Wojewoda jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki to instytucja, która zapewnia Wojewodzie Dolnośląskiemu wykonywanie następujących zadań:

  1. Realizację polityki Rządu i polityki regionalnej państwa z uwzględnieniem warunków regionu.
  2. Kontrolę działań jednostek rządowej administracji zespolonej (np. Policji, Straży Pożarnej, Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, itd.), w tym zapewnienia warunków do ich skutecznego działania.
  3. Zapewnienie współdziałania jednostek administracji rządowej i samorządowej w przypadku klęsk żywiołowych, zagrożenia środowiska, zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz ochrony praw obywatelskich.
  4. Reprezentowanie Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie oficjalnych wizyt w województwie składanych przez przedstawicieli obcych państw.
  5. Współdziałanie z przedstawicielami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych.
  6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością gmin, powiatów i samorządu województwa.
  7. Prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz stosowaniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki a Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski jest instytucją, która zapewnia wykonywanie zadań władzom samorządowym województwa (władze te odpowiadają za politykę regionalną i rozwój województwa). Organem władzy samorządowej województwa jest Sejmik Województwa, którego członkowie są wybierani w wyborach powszechnych przez obywateli. Sejmik wybiera Zarząd Sejmiku, na czele którego stoi marszałek województwa (marszałek jest wyłaniany przez Sejmik).

liczba wejść: 6873

Metryka strony

Data publikacji : 19.02.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Alicja Chrzanowska