Aktualnie znajdujesz się na:

Ważne instytucje

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu

Wojewoda dolnośląski Zarządzeniem nr 11 z dnia 1 lutego 1999 r., utworzył państwową jednostkę budżetową o nazwie Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Wojewodzie Dolnośląskiemu i utworzoną na postawie art.22 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Do zakresu działania Państwowej Straży Rybackiej należy kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie, a w tym działania takie jak:

  1. Wykrywanie sprawców wykroczeń i przestępstw z ustawy o rybactwie śródlądowym,
  2. Prowadzenie postępowań mandatowych, prowadzenie postępowań wyjaśniających, poprzedzających skierowanie do właściwych sądów rejonowych wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia, w przypadkach ujawnienia sprawców wykroczeń z ustawy o rybactwie śródlądowym,
  3. Kierowanie do Policji spraw dotyczących ścigania ujawnionych sprawców przestępstw z ustawy o rybactwie śródlądowym,
  4. Nadzorowanie działalności powiatowych Społecznych Straży Rybackich na terenie województwa,
  5. Współdziałanie z Policją, Strażą Leśną i Łowiecką, Strażą Parku Narodowego, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi, działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz ochrony przyrody i przestrzegania prawa w tym zakresie,
  6. Współdziałanie ze wszystkimi uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony przed kłusownictwem wód użytkowanych rybacko,
  7. Nadzorowanie legalności przechowywania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ryb pozyskanych w wodach śródlądowych,
  8. Nadzorowanie wykonywania rozporządzeń, decyzji, zakazów lub zezwoleń wydanych na podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.


Komendant WojewódzkiDariusz Byra
tel.: 71 340 66 31
Z-ca Komendanta Wojewódzkiego 

tel.: sekretariat 71 340 69 24

Adres:
Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50 - 153 Wrocław

liczba wejść: 2192

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 25.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Bartosz Kazimierczak