Aktualnie znajdujesz się na:

Moje prawa w urzędzie

Prawo udziału w postępowaniu

 

Obywatel, którego praw lub obowiązków dotyczy postępowanie przed urzędem, ma prawo uczestniczenia w tym postępowaniu. W szczególności może on wypowiadać się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, jeszcze przed wydaniem decyzji. Obywatel może zostać pozbawiony tego prawa jedynie w ściśle określonych sytuacjach, a mianowicie wtedy, gdy sprawę należy załatwić niezwłocznie z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Urząd musi wówczas w dokumentach sprawy zamieścić informację o przyczynie, dla której obywatel pozbawiony był prawa uczestniczenia w postępowaniu. 

Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

liczba wejść: 3725

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2012
Data modyfikacji : 07.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dariusz Nocoń
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Autor : Redaktor BIP