Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU, W TYM PROWADZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 2. REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
 3. REJESTR OŚRODKÓW PRZYJMUJĄCYCH GRUPY TURNUSOWE
 4. REJESTR ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH
 5. REJESTR WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
 6. REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
 7. REJESTR PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
 8. REJESTR CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 9. REJESTR KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 10. WYKAZ OŚRODKÓW WSPARCIA ORAZ KLUBÓW SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
 11. REJESTR MIEJSC W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM, W KTÓRYCH GMINA UDZIELA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA
 12. REJESTR TŁUMACZY POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (PJM), SYSTEMU JĘZYKOWO-MIGOWEGO (JSM) I SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH (SKOGN).
 13. Rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez gminy i powiaty województwa dolnośląskiego lub na ich zlecenie.
Podstawa prawna:
Ad.1. art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) "Minister Zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, dane objęte wpisem do rejestru, wzór rejestru i tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru"
Ad.2 i 3 . art. 22 pkt 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) "prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonym na podstawie przepisów o działalności gospodarczej ..."
Ad.4. art.10 d ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r. poz .573 ze zm.) "Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów warunków określonych zgodnie z ust. 8 pkt 3"
Ad.5. art.10 d ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r. poz. 573 ze zm.) "Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów warunków określonych zgodnie z ust. 8 pkt 3"
Ad.6 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.) wojewoda prowadzi rejestr wolnych miejsc w placówkach i ośrodkach, o których mowa w ust. 1 lit. a, na terenie województwa;
Ad.7 art. 46a ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) wojewoda prowadzi rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;
Ad. 8 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.) wojewoda prowadzi rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa;
Ad. 9 art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 ze zm.);
Ad. 10 art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 ze zm.);
Ad. 11 art. 48a ust.11 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) "Wojewoda prowadzi rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.";
Ad.12  art 15 i16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824 ze zm.).
Ad. 13 art. 53 ust. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 903 ze zm.) „Wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia mieszkania prowadzi rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez gminę, powiat lub na ich zlecenie".
 
Zakres danych:
Ad.1. Szczegółowo określa Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (j. t. Dz. U. z 2014 poz. 325 ze zm.);
Ad.2. Brak aktów wykonawczych określających dane objęte wpisem do rejestru;
aktualnie sposób prowadzenia rejestru, dane objęte wpisem do rejestru, wzór rejestru itd. zostały samodzielnie określone przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej DUW w oparciu o m.in. wzory wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej czy wymagania w zakresie sprawozdań statystycznych określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, GUS itp.
Ad.3. brak aktów wykonawczych określających dane objęte wpisem do rejestru;
Ad.4. Określa Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, ze zm.);
Ad.5. Określa Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, ze zm.).
podmiotu prowadzącego placówkę, pełnej nazwy placówki, typu placówki, adresu placówki;
skrótowej nazwy placówki i liczby miejsc, adresu placówki, tel. ; faks ; e-mail, podstawy prawnej utworzenia placówki, NIP-u, Regon-u, daty rozpoczęcia działalności, nazwiska i imienia osoby prowadzącej placówkę.
Ad. 6 liczba wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa dolnośląskiego;
Ad. 7 Brak aktów wykonawczych określających dane objęte wpisem do rejestru; aktualnie sposób prowadzenia rejestru, dane objęte wpisem do rejestru, wzór rejestru itd. zostały samodzielnie określone przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej DUW
Ad. 9 art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 ze zm.);
Ad. 10 wg formularza – załącznik do rozporządzenia MPiPS z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 513);
Ad.13 szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych(Dz.U. z 2012 r. poz.652 ze zm.).
 
 
Sposób udostępniania:
Ad.1. Aktualnie brak jest odpowiednich aktów wykonawczych.
Ad.2. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) Informacje, które nie zostały udostępnione w BIP udostępniane są na wniosek - zgodnie z art. 10 ust. 1 cyt. ustawy.
Ad.3. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) Informacje, które nie zostały udostępnione w BIP udostępniane są na wniosek - zgodnie z art. 10 ust. 1 cyt. ustawy.
Ad.4. zgodnie z par. 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U z 2007 r. nr 230, poz.1694, ze zm.) centralną bazę danych ośrodków i organizatorów turusów rehabilitacyjnych prowadzi Pełnomocnik Rzadu ds Osób Niepełnosprawnych w formie elektronicznej, baza udostępniania jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci teleinformatycznej na stronach internetowych ministra właściwego do sparw zabezpieczenia społecznego.
Ad.5. zgodnie z par. 22 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych centralną bazę danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzi Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych w formie elektronicznej, baza udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sieci teleinformatycznej ministra właściwego do spraw zabezpiecznia społecznego.
Ad.13 zgodnie z  par. 7 ust.2 ww. rozporządzenia w sprawie rejestru tłumaczy wojewoda udostępnia wyciąg z tego rejestru w BIP.
liczba wejść: 64982

Metryka strony

Data publikacji : 20.06.2024
Obowiązuje od : 20.06.2024
Data modyfikacji : 25.06.2024
Data wytworzenia : 20.06.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Jakubowski
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Krzysztof Jakubowski