Aktualnie znajdujesz się na:

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

„Asystent rodziny w 2023 r.”

Gminy  mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” Na realizację Programu przeznaczono do 30 000 000 zł.

W ramach Programu gminy mogą uzyskać środki na:

  • dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł;
  • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień
    2023 r.

O środki finansowe z Programu mogą ubiegać się gminy, za pośrednictwem wojewody. Szczegółowe zasady realizacji wsparcia i zasady składania ofert zostały określone w Programie, opublikowanym w Monitorze Polskim w dniu 22 listopada 2023 roku (https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1275).

Zgodnie z procedurą wskazaną w Programie:

  1. Wojewoda w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia Programu zbierze od gmin informacje o liczbie etatów pracujących asystentów rodziny oraz o kwocie niezbędnej na realizację wynagrodzeń asystentów rodziny należnych za listopad oraz grudzień 2023 r.
  2. Wojewoda zatwierdzi zestawienie gminne, tj. jednorazowe sprawozdanie opublikowane w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) i przekaże wygenerowany z CAS plik .xls do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) za pośrednictwem platformy ePUAP.
  3. Minister właściwy do spraw rodziny w terminie do 7 dni od dnia przesłania przez ostatniego z wojewodów zestawień zbiorczych zatwierdzi i ogłosi listę gmin z określeniem wysokości dofinansowania.
  4. Gminy w ciągu 5 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w pkt 3 przesyłają do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu środków Funduszu Pracy.
  5. Wojewoda oraz gmina będąca beneficjentem Programu zobowiązani są do podpisania umowy w sprawie przekazania dofinansowania niezwłocznie po uzyskaniu środków na realizację Programu (tj. od daty wpływu środków Funduszu Pracy na rachunek bankowy wojewody).
  6. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, gmina będąca beneficjentem Programu jest zobowiązana do złożenia niezwłocznie do wojewody rezygnacji w formie papierowej.

Wzór sprawozdania z realizacji Programu Załącznik 2

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W dniu 11.12.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej opublikowal rozstrzygnięcie rządowego  programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 18 grudnia br., przesłać do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, za pośrednictwem aplikacji CAS,  oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania.

liczba wejść: 273

Metryka strony

Data publikacji : 14.12.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :