Aktualnie znajdujesz się na:

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020

Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - ecycja 2020

Cele programu

Strategicznym celem program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” jest zapewnienie wsparcia w postaci usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

  • osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie
    o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb
    i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

Celem programu jest również m.in. poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz rozszerzenie oferty usług.

Budżet programu

Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono kwotę 40 mln zł pochodzących
z Funduszu Solidarnościowego. Ze środków pokrywane będą koszty związane bezpośrednio
z realizacją usług opiekuńczych. W ramach programu gminy, do których adresowany jest program, mogą otrzymać wsparcie finansowe do 50 proc. kosztów realizacji usług.

– Dzięki tym środkom gminy mogą zapewnić wsparcie tym osobom, które naprawdę tego wsparcia potrzebują. To realne pieniądze, za którymi idą realne działania i pomoc – podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Istotną zmianą wprowadzoną w tej edycji programu jest zwiększenie kryterium dochodowego dla osób, które będą chciały korzystać z tego typu usług. Od edycji 2020 ich dochód nie powinien przekroczyć 400 proc. obowiązującego kryterium dochodowego. W edycji 2019 było to 350 proc.


liczba wejść: 571

Metryka strony

Data publikacji : 13.06.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :