Aktualnie znajdujesz się na:

Opieka wytchnieniowa

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowe

  Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022.  Źródłem finansowania Programu edycja 2022 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. w kwocie 60 mln zł. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „Ministrem”.
  O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.
 • Wnioski na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  (załącznik nr 1A lub 1B do Programu) należy żłożyć do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
 • WAŻNE: Wnioski  należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosków

 

W dniu 30 grudnia br. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała:
1. Program o zmianie programu resortowego "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022,
2. listę rekomendowanych wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

 Lista  gmin/powiatów woj. dolnośląskiego, które otrzymały środki w ramach programu MRiPS "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Pliki do pobrania

liczba wejść: 495

Metryka strony

Data publikacji : 13.06.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :