Aktualnie znajdujesz się na:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).


    Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych). O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.
    Wnioski na środki finansowe w ramach Programu  (załącznik nr 1 do Programu) należy żłożyć do  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).

    WAŻNE: Wniosek na środki finansowe z Programu jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej i należy przesłać go za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosków

W dniu 30 grudnia br. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała:
1. Program o zmianie programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022,
2. listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

 Lista  gmin/powiatów woj. dolnośląskiego, które otrzymały środki w ramach programu MRiPS "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

 

W dniu 2 czerwca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała dokument zawierający zmianę programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022   w zakresie umożliwienia korzystania z usługi asystenckiej przez obywateli Ukrainy.

1. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o ZMIANIE Programu  „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNej” – EDYCJA 2022

2. wzór oświadczenia obywatela Ukrainy.

 

W dniu 7 lipca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała dokumenty zawierające zmiany Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w zakresie utrzymania kwalifikowania kosztów związanych z zakupem środków ochrony osobistej oraz dojazdu własnym środkiem transportu przez asystentów w związku z realizacją usług asystenckich do dnia 31 grudnia 2022 roku. Treść komunikatu zostal opublikowany na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

1. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o ZMIANIE Programu  „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNej” – EDYCJA 2022

 

liczba wejść: 661

Metryka strony

Data publikacji : 12.10.2021
Data modyfikacji : 12.07.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :