Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2024

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.18.2024.EL z dnia 25 czerwca 2024 roku podające do publicznej wiadomości informację, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 24 czerwca 2024 r., Nr I-K/Z-50/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie, pozwolenia na rozbiórkę i budowę obejmującego rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu kolejowego w km 69,547 Lk 276 relacji Wrocław Główny - Międzylesie, w ramach zadania pn.: „Wykonanie projektów remontu/przebudowy obiektów inżynieryjnych dla likwidacji wąskiego gardła na linii kolejowej nr 276 na odcinku Strzelin - Kamieniec Ząbkowicki”, przewidzianej do realizacji na nieruchomości o identyfikatorze nr 022403_5.0012.564/3 w miejscowości Starczów.

Decyzja Nr I-K/Z-50/24 z dnia 24 czerwca 2024 roku zatwierzdająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, obejmującego: rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu kolejowego w km 69,547 Lk 276 relacji Wrocław Główny - Międzylesie w ramach zadania pn. „Wykonanie projektów remontu/przebudowy obiektów inżynieryjnych dla likwidacji wąskiego gardła na linii kolejowej nr 276 na odcinku Strzelin - Kamieniec Ząbkowicki”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2024.JT z dnia 25 czerwca 2024 rokuzawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa - działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Książkiewicz, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 21 czerwca 2024 r., Nr 14/24 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla inwestycji obejmującej likwidację dwóch wypłyceń gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa w miejscu przekroczenia rzeki Mielnica (dz. nr 283, obr. Domaszczyn, jedn. ew. Długołęka) oraz rowu melioracyjnego (dz. nr 299, obr. Domaszczyn, jedn. ew. Długołęka) w ramach zadania pn. „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna, wypłycenia w obr. Domaszczyn” .

Decyzja Nr 14/24  z dnia 21 czerwca 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa dla inwestycji obejmującej likwidację dwóch wypłyceń gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa w miejscu przekroczenia rzeki Mielnica (dz. nr 283, obr. Domaszczyn, jedn. ew. Długołęka) oraz rowu melioracyjnego (dz. nr 299, obr. Domaszczyn, jedn. ew. Długołęka) w ramach zadania pn. „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna, wypłycenia w obr. Domaszczyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.80.2024.OP z dnia 18 czerwca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Wrocław - Obwodnica Południowa, Odg. Pruszkowice - Odg. Mirków - ZZU Mirków (wieś). Likwidacja istniejącego 1 wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2024.MN z dnia 18 czerwca 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Koguciuka, w dniu 12 czerwca 2024 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 13/24 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Decyzja Nr 13/24 z dnia 12 czerwca 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.11.2024.WJ z dnia 18 czerwca 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Jolantę Potoczną, złożony dnia 5 czerwca 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu DN200 MOP5,5 MPa wraz z rozbiórką elementów istniejącej sieci gazowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.69.2024.OP z dnia 18 czerwca 2024 roku zawiadamiające, że dnia 13 czerwca 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pcz-73/24 o zezwoleniu na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla zrealizowania pełnego zakresu prac terenowych: geologicznych, geotechnicznych i geofizycznych, w tym objętych ,JProjektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na ode. Łódź - Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na ode. Sieradz Północny - Kępno - Czernica Wrocławska - Wrocław Główny".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.72.2024.OP z dnia 18 czerwca 2024 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-72/24 z dnia 13 czerwca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej działkę nr 196/27 (obręb Komorniki, gmina Polkowice, powiat polkowicki) w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w zakresie terminalu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.632.2023.MA z dnia 17 czerwca 2024 roku informujace, że biegła odniosła się do uwag wniesionych przez Inwestora, w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Jana Niezgody (za udział 2/4) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Marciszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 26/4 o pow. 0,2211 ha, AM 1, obręb 0003 Marciszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.522.2023.MA z dnia 17 czerwca 2024 roku informujace, że biegła odniosła się do uwag wniesionych przez Inwestora w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Anieli Wójcik z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Złotoryja, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 145/5 o pow. 0,1000 ha oraz nr 145/7 o pow. 0,2000 ha, AM 1, obręb 0005 Kozów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2024.KS z dnia 14 czerwca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania  administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Roberta Jaworskiego, złożony dnia 19 lutego 2024 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 17 kwietnia 2024 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez  Inwestora: „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 14+465 w miejscowości Kostrzyca”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.19.2024.NW z dnia 13 czerwca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 214/24 z dnia 12 czerwca 2024 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności swojej decyzji Nr I-K/Z-47/24 z dnia 10 czerwca 2024 r., wydanej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt  rchitektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu kolejowego w km 69,323 Lk 276 relacji Wrocław Główny - Międzylesie, w ramach zadania pn.: „Wykonanie projektów remontu/przebudowy obiektów inżynieryjnych dla likwidacji wąskiego gardła na linii kolejowej nr 276 na odcinku Strzelin - Kamieniec Ząbkowicki”.

Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.19.2024.NW  z dnia 12 czerwca 2024 roku nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2024 r., Nr I-K/Z-47/24,zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.82.2024.AK z dnia 12 czerwca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Zalęcze - Aleksandrowice, ZZU Zalęcze - odg. Wąsosz - Prace towarzyszące likwidacji ZZU Zalęcze”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.19.2024.NW z dnia 11 czerwca 2024 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 10 czerwca 2024 r., Nr I-K/Z-47/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie, pozwolenia na rozbiórkę 1 budowę obejmującego rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu kolejowego w km 69,323 Lk 276 relacji Wrocław Główny - Międzylesie, w ramach zadania pn.: „Wykonanie projektów remontu/przebudowy obiektów inżynieryjnych dla likwidacji wąskiego gardła na linii kolejowej nr 276 na odcinku Strzelin - Kamieniec Ząbkowicki”.

Decyzja Nr I-K/Z-47/24 z dnia 11 czerwca 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, obejmującego: rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu kolejowego w km 69,323 linii kolejowej Nr 276 relacji Wrocław Główny - Międzylesie, w ramach zadania pn.: „Wykonanie projektów remontu/przebudowy obiektów inżynieryjnych dla likwidacji wąskiego gardła na linii kolejowej nr 276 na odcinku Strzelin - Kamieniec Ząbkowicki”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.15.2011.JK z dnia 10 czerwca 2024 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 29 maja 2024 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.15.2011.JK) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m in. spadkobierców zmarłego Szczepana Boberdy z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mściwojów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 24/5 o po w. 0,0018 ha, 0006- Marcinowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.36.2024.PŁ/ET z dnia 10 czerwca 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/125 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/47) o pow. 0,0168 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzyciela z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki przymusowej - wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00224278/5, obciążającej udział w prawie własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.35.2024.PŁ/ET z dnia 10 czerwca 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie  administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/121 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/45) o pow. 0,0016 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzyciela z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki przymusowej - wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00224276/1, obciążającej udział w prawie własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.217.2023.AL/AZ z dnia 10 czerwca 2024 roku informujące, na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wskazuje - do dnia 31 łipca 2024 roku - termin zakończenia postępowania  administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłym Mieczysławie Płomińskim w udziale 2/36, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Oleśnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 52/1 o pow. 0,0121 ha oraz nr 52/2 o pow. 0,0033, AM-69, obręb Lucień.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.78.2024.OP z dnia 7 czerwca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Wrocław - Obwodnica Południowa, ZZU Krępice - odg. Krępice - ZZU Krępice. Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.79.2024.BZK z dnia 7 czerwca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego  kroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i lb ustawy, dla zadania pn.: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu Brzeg Opolski - Ołtaszyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.70.2024.AK z dnia 6 czerwca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-68/24 z dnia 29 maja 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.66.2024.OP z dnia 6 czerwca 2024 roku zawiadamiające, że dnia 3 czerwca 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pcz-70/24 o zezwoleniu na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.71.2024.OP z dnia 5 czerwca 2024 roku zawiadamiające że dnia 29 maja 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-69/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów, odg. Wołany - odg. Szczytna - ZZU Szczytna. Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem. Likwidacja istniejącego połączenia pomiędzy gaz. DN150 zasilającym SRP Szczytna a siecią PSG”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.61.2024.BZK z dnia 4 czerwca 2024 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-67/24 z dnia 28 maja 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 796, 636/3, 605/3 obręb Szklary Górne, gm. Lubin, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do  sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w zakresie terminalu, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 19e ust. 1 ustawy, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.2.2024.MWD z dnia 4 czerwca 2024 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 29 maja 2024 r. znak: IF-0.7821.2.2024.MWD umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 19 lutego 2024 r., znak DAN.673.55.2023 zezwalającej Prezydentowi Miasta Lubina na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Baczynową i ul. Stary Lubin do ronda na skrzyżowaniu z ul. Odrodzenie wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP I" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie wraz z przebudową dróg dojazdowych - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.105.2023.EL z dnia 4 czerwca 2024 roku podające do publicznej wiadomości informację, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 3 czerwca 2024 r., Nr I-D- 50/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił na rzecz Inwestora - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, pozwolenia na budowę gazociągu DN250 PN 6,3 MPa (MOP 5,5 MPa) o długości 1217 m na działkach nr 4/94, ni'4/20 i nr 4/18 (obręb Gospodarstwo) oraz nr 48/1, nr 49 i nr' 50 (obręb Łany) w miejscowości Jawor wraz z rozbiórką gazociągu DN250 PN 6,3 MPa (MOP 5,5 MPa) o długości ok. 1144 m wyłączonego z eksploatacji, przewidzianą do realizacji na działkach nr 4/94, obręb Gospodarstwo oraz nr 48/1, nr 49 i nr- 50, obręb Łany.

Decyzja Nr I-D-50/24 z dnia 4 czerwca 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.38.2024.JK z dnia 31 maja 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/141 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/85) o pow. 0,0513 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzyciela z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki przymusowej - wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00213516/6, obciążającej udział w prawie własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego IF-WO.7570.34.2024.JK z dnia 31 maja 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/133 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/72) o pow. 0,0685 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzyciela z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki przymusowej - wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00193234/8, obciążającej udział w prawie własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.75.2024.OP z dnia 29 maja 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „ZZU Czechy. Likwidacja istn. ZZU Czechy 1 wybudowanie nowego ZZU kątowego DN 300, Żarów - ZZU Olszany 2 odg. Nowy Jaworów - ZZU Olszany 2”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.65.2024.ESZ z dnia 29 maja 2024 roku  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 23 maja 2024 r. wydał decyzję Nr I-Pe-66/24 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii 220kV Mikułowa - Leśniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2024.AK z dnia 28 maja 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającegoprzez pełnomocnika Pana Pawła Aniśkiewicza, w dniu 24 maja 2024 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 12/24 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbiórce na zespole zaporowo-upustowym (ZZU) Krzeptów 1 DN300 MOP 5,5 MPa nieczynnego połączenia z ZZU Krzeptów II i rozbiórce ZZU Krzeptów II DN200 MOP 5,5 MPa oraz budowie w ich miejsce prostych odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.9.2024.JT z dnia 28 maja 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa - działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego, złożony w dniu 15 maja 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla inwestycji polegającej na likwidacji dwóch wypłyceń gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa w miejscu przekroczenia rzeki Mielnica (dz. nr 283, obr. Domaszczyn, jedn. ew. Długołęka) oraz rowu melioracyjnego (dz. nr 299, obr. Domaszczyn, jedn. ew. Długołęka) w ramach zadania pn. „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna, wypłycenia w obr. Domaszczyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2023.KS z dnia 28 maja 2024 roku zawiadamiające że, Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 11/2024 z dnia 23 maja 2024 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 wraz z przebudową zjazdów publicznych, rozbiórką istniejącego mostu drogowego i budową w jego miejscu nowego mostu w km 4+250, rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, odtworzeniem umocnień dna potoku Walimka w miejscowości Jugowice, gmina Walim, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie”, w ramach zadnia pod nazwą: „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w km 4+250 w m. Jugowice”.

Decyzja Nr 1/24 z dnia 28 maja 2024 roku zezwalająca Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 wraz z przebudową zjazdów publicznych, rozbiórką istniejącego mostu drogowego i budową w jego miejscu nowego mostu w km 4+250, rozbiórką 1 budową niezbędnej infrastruktury technicznej, odtworzeniem umocnień dna potoku Walimka w miejscowości Jugowice, gmina Walim, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie”, w ramach zadnia pod nazwą: „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w km 4+250 w m. Jugowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.33.2024.MA z dnia 28 maja 2024 roku informujące, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) wskazuje - do dnia 30 sierpnia 2024 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność uzyskania operatu szacunkowego i włączenia go w poczet materiału dowodowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.32.2024.MA z dnia 28 maja 2024 roku informujące, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) wskazuje - do dnia 30 sierpnia 2024 roku - przewidywany termin zakończenia postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność uzyskania operatu szacunkowego i włączenia go w poczet materiału dowodowego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.185.2023.SP z dnia 27 maja 2024 roku zawiadamiające o przewidywanym terminie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Bierutów — obszar wiejski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 380/9 o pow. 0,0102 ha, AM-1, obręb SolnikiWielkie na rzecz spadkobierców po zmarłej Władysławie Mazur.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.661.2023.SP z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 357/17 o pow. 0,0025 ha, AM-10, obręb Stary Zdrój na rzecz współwłaścicieli wyżej wskazanej nieruchomości oraz na rzecz wierzyciela hipotecznego wskazanego w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego położonego na wywłaszczanej nieruchomości informuję, że biegła pismem z dnia 26 kwietnia 2024 r., udzieliła wyczerpujących wyjaśnień na uwagi zgłoszone przez inwestora. Biegła nie znalazła podstaw do zmiany oszacowanej wartości wywłaszczanej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskego IF-WO.7570.585.2023.SP z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 402/9 o pow. 0,0024 ha, AM-12, obręb Stary Zdrój na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, że biegła pismem z dnia 26 kwietnia 2024r., udzieliła wyczerpujących wyjaśnień na uwagi zgłoszone przez inwestora. Biegła nie znalazła podstaw do zmiany oszacowanej wartości wywłaszczanej nieruchomości. Informuję również o przewidywanym terminie zakończenia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2023.KS z dnia 23 maja 2024 roku zawiadamiające że, Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 10/2024 z dnia 21 maja 2024 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową (bez numeru, dawna DW366) i drogą powiatową nr 2735D” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.37.2023.KS z dnia 23 maja 2024 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 20 maja 2024 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, decyzji Nr I-K/Z-43/24, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektonicznobudowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego „Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu kolejowego w km 25,455 linii kolejowej nr 291 relacji Boguszów - Gorce Wschód - Mieroszów nad drogą gminną bez numeru klasy D wraz z jej remontem na odcinku 30 m w rejonie wiaduktu”.

Decyzja Nr I-K/Z-43/24 z dnia 23 maja 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa obejmującego: „Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu kolejowego w km 25,455 linii kolejowej nr 291 relacji Boguszów - Gorce Wschód - Mieroszów nad drogą gminnąbez numeru klasy D wraz z jej remontem na odcinku 30 m w rejonie wiaduktu”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.64.2024.BZK  z dnia 22 maja 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 15 maja 2024 r. wydał decyzję Nr I-Pg-64/24 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-59/22 z dnia 12 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Remont dwóch odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DNI50 PN 6.3 MPa (MOP 5.5 MPa) relacji Wrocław-Obwodnica Północna w miejscowości Psary o długościach ok. 38 m oraz ok. 25 m; budowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DNI50 MOP 5.5 MPa relacji Wrocław -Obwodnica Północna w miejscowości Mirków o długości ok. 92 m; wyłączenie z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DNI50 PN 6.3 MPa (MOP 5.5 MPa) relacji Wrocław-Obwodnica Północna w miejscowości Mirków o długości ok. 63 m i rozbiórka dwóch odcinków tego gazociągu przesyłowego o długościach po ok. 10 m w miejscu punktów włączenia”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.62.2024.BZK z dnia 22 maja 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 15 maja 2024 r. wydał decyzję Nr I-Pg-65/24 o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-56/22 z dnia 5 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Remont pięciu odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia, odgałęzienie Jeszkowice-Kiełczów węzeł w miejscach wypłyceń pod rowami, w miejscowościach: Kiełczówek - wypłycenie pod rowem zlokalizowanym na działce nr 162 AM-1, obręb 0021 Kiełczówek, Dobrzykowice - 2 wypłycenia pod rowami zlokalizowanymi na działkach nr 308 AM-1 oraz 335 AM-1 obręb 0004 Dobrzykowice, Jeszkowice - 2 wypłycenia pod rowami zlokalizowanymi na działkach nr 359 AM-1 oraz nr 355 AM-1, obręb 0006 Jeszkowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.72.2024.OP z dnia 21 maja 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania  administracyjnego, na wniosek z dnia 6 maja 2024 r. (data wpływu: 13.05.2024 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie polkowickim. gmina Polkowice, obręb Komorniki, dz. nr: 196/27 (KW nr LE1U/00072498/6), w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w zakresie terminalu, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 19e ust. 1 ustawy, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.45.2024.AK z dnia 21 maja 2024 roku zawiadamiające, że dnia 13 maja 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-62/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu DN200 MOP 5,5MPa o długości ok. 800m w miejscowości Wrocław (obręb Oporów) i Mokronos Dolny (obręb Mokronos Dolny) wraz z rozbiórką elementów istniejącej sieci gazowej”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.57.2024.AK z dnia 21 maja 2024 roku zawiadamiające, że dnia 13 maja 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-61/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa układu regulacyjnego Q=600 tys.m3/h na gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4MPa, zlokalizowanego w miejscowości Uraz, gmina Oborniki Śląskie - obszar wiejsld, powiat trzebnicki, w województwie dolnośląskim”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.63.2024.AK z dnia 21 maja 2024 roku zawiadamiające, że dnia 15 maja 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-63/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Stacja ochrony katodowej Jordanów Śląski wraz z uziomem anodowym i zasilaniem solarno-wiatrowym, ZZU Jordanów Śląski - ogrodzenie, drogi 1 place, likwidacja nieczynnej stacji ochrony katodowej w miejscowości Pożarzyce”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.60.2024.AK z dnia 15 maja 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-60/24 z dnia 10 maja 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren poniższych nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.71.2024.OP z dnia 15 maja 2024 roku zawiadamiająceo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu  ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów, odg. Wołany - odg. Szczytna - ZZU Szczytna. Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem. Likwidacja istniejącego połączenia pomiędzy gaz. DN150 zasilającym SRP Szczytna a siecią PSG”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2024.KS z dnia 10 maja 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Rzodkiewicza, złożony dnia 23 lutego 2024 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 20 marca 2024 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowania (ronda) drogi krajowej nr 39 (km 17+565) z drogą wojewódzką nr 395 oraz drogą gminną nr 117292D (ul. Tadeusza Kościuszki) w Strzelinie”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.20.2024.MA z dnia 10 maja 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/139 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/79) o pow. 0,0118 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.19.2024.MA z dnia 10 maja 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/6 (która powstała w wyniku podziału działki nr 14/2) o pow. 0,0819 ha, obręb 0028, Wysoka z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności ww. nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali i ujawnionych w księdze wieczystej WR1K/00236664/5 z tytułu wygaszenia hipotek.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.70.2024.AK z dnia 9 maja 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 24 kwietnia 2024 r. (data wpływu: 29.04.2024 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w powiecie lubińskim, gmina Lubin, obręb 0030 Wiercień, o numerze ewidencyjnym nr 327/3 (LE1U/00022687/3), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy  Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.61.2024.BZK z dnia 9 maja 2024 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 8 kwietnia 2024 r. (data wpływu: 11.04.2024 r.), uzupełniony dnia 29 kwietnia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 285/13 (LE1U/00000960/1) obręb Obora, dz. nr 796, 636/3, 605/3 (LE1U/00038592/5) obręb Szklary Górne, gm. Lubin, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w zakresie terminalu, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 19e ust. 1 ustawy, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.104.2023.NW z dnia 7 maja 2224 roku informujace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 7 maja 2024 r., Nr I-D-42/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i udzielił na rzecz Inwestora - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, pozwolenia na budowę gazociagu DN250 PN 6,3 MPa (MOP 5,5 MPa) o długości 987 m na działkach 4/25 i 4/21 (obręb Gospodarstwo) w miejscowości Jawor wraz z rozbiórką gazociągu DN250 PN 6,3 MPa (MOP 5,5 MPa) o długości ok. 724 m wyłączonego z eksploatacji, przewidzianego do realizacji na działkach o identyfikatorach ewidencyjnych nr  20501_1.0001.4/25, nr 020501 1.0001.4/21, Jawor - obszar miejski.

Decyzja Nr I-D-42/24 z dnia 7 maja 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielani pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, obejmującego: budowę gazociagu DN250 PN 6,3 MPa (MOP 5,5 MPa) o długości 987 m na działkach 4/25 i 4/21 (obręb Gospodarstwo) w miejscowości Jawor wraz z rozbiórką gazociągu DN250 PN 6,3 MPa (MOP 5,5 MPa) o długości ok. 724 m wyłączonego z eksploatacji, przewidzianego do realizacji na działkach o identyfikatorach ewidencyjnych nr 020501 1.0001.4/25, nr 020501 1.0001.4/21, Jawor-obszar miejski,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.55.2024.OP z dnia 7 maja 2024 roku zawiadamiające, że dnia 26 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-58/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i lb ustawy dla zadania pn.: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu relacji Brzeg Opolski - Ołtaszyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.54.2024.BZK z dnia 7 maja 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 26 kwietnia 2024 r. wydał decyzję Nr I-Pg-57/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla zadania pn.: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu Brzeg Opolski - Ołtaszyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.56.2024.OP z dnia 7 maja 2024 roku zawiadamiające, że dnia 30 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-59/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i lb ustawy dla zadania pn.: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu relacji Brzeg Opolski - Oltaszyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.65.2024.ESZ z dnia 7 maja 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii 220 kV Mikułowa - Leśniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.91.2023.JGO/AK z dnia 30 kwietnia 2024 roku podające że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr I-P-39/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił na rzecz Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa pozwolenia na rozbiórkę fragmentu odcinka istniejącego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN350 MOP=5,5 MPa relacji Aleksandrowice - Szewce oraz budowę nowego odcinka gazociągu o długości ok. 41,5 m równolegle do likwidowanego odcinka poprzez obustronne wpięcie do istniejącego gazociągu Aleksandrowice DN350 MOP=5,5 MPa, w ramach zadania „Likwidacja zwarcia rury osłonowej z przewodową na gazociągu DN350 Aleksandrowice - Szewce/Raków lok. Piotrkowice”.

Decyzja Nr I-P-39/24 z dnia 24 kwietnia 2024 roku zatwierdzająca zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.53.2024.BZK z dnia 30 kwietnia 2024 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski dnia 24 kwietnia 2024 r. wydał decyzję Nr I-Pg-56/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla zadania pn.: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu Brzeg Opolski - Ołtaszyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.7.2022.MMJ z dnia 30 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2024 r. (znak: IF- 0.7821.7.2022.MMJ), stwierdził nieważność postanowienia Starosty Karkonoskiego z dnia 26 sierpnia 2022 r., Nr 1/2022, którym dokonano sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Karkonoskiego (dawniej Jeleniogórskiego) z dnia 20 kwietnia 2021 r. Nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.:„Przebudowa drogi publicznej nr 115323D w Szklarskiej Porębie - ul. Słoneczna - na odcinku od ul. Bronka Czecha do skrzyżowania z ul. Kilińskiego, jedn. ewidencyjna 020604_1 Szklarska Poręba, obręb 0006 Szklarska Poręba, dz. n r : 452/1, 447/7,451,454/1, 455/1, 458/6, 456/3, 459, 453, 706/4”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.7.2022.MMJ z dnia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2024 r. (znak: IF- 0.7821.7.2021.MMJ), stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez Ptak S.A. z/s w Rzgowie i Fashion Hotel z/s w Rzgowie od decyzji Starosty Karkonoskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. Nr 1/2021, znak: ABP.6740.6.1.2021KC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi publicznej nr 115323D w Szklarskiej Porębie - ul. Słoneczna - na odcinku od ul. Bronka Czecha do skrzyżowania z ul. Kilińskiego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2023.KS z dnia 30 kwietnia 2024 roku zawiadamiające że, Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 8/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 35 i drogi powiatowej nr 2911D koło miejscowości Komorów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2024.ES2 z dnia 30 kwietnia 2024 roku zawiadamiająca, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 9/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z rozbiórką istniejącego mostu 1 budową nowego mostu nad potokiem Wilcza w km 81+436, budową i rozbiórką mostu tymczasowego oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowy Kościół, gmina Świerzawa, nazwanej przez Inwestora: „Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 328 w km 81+436 w m. Nowy Kościół/Krzemów”.

Decyzja Nr 9/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku zezwalająca Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28,50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej m* 328 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad potokiem Wilcza w km 81 +436, budową i rozbiórką mostu tymczasowego oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowy Kościół, gmina Świerzawa, nazwanej przez Inwestora: „Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 328 w km 81+436 w m. Nowy Kościół/Krzeniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.2.2023.MWD z dnia 27 kwietnia 2024 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 25 kwietnia 2024 r. znak: IF-0.7821.2.2023.MWD utrzymał w mocy decyzję Starosty Oleśnickiego Nr 6/2022 z dnia 21 listopada 2022 r., znak AB.6740.343.2022.l.AK zezwalającą - na rzecz Zarządu Powiatu Oleśnickiego wykonującego swoje zadania przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1509D ul. Wądoły na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Oleśnicy".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.11.2024.JT z dnia 29 kwietnia 2024 roku podające do publicznej wiadomości informację że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr I-D-40/24, zatwierdził projekt zagospodarowania działki i udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 35 w m. Mirosławice, inwestycja przewidziana do realizacji na działce nr 130/2, obr. 0007 Mirosławice, jedn. ew. 022307_5 Sobótka.

Decyzja Nr I-D-40/24 z dnia 26 kwietnia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki i udzielam pozwolenia na budowę dla Gmina Sobótka Rynek 1 55-050 Sobótka obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 35 w m. Mirosławicach, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 130/2, obr. 0007 Mirosławice, jedn. ew. 022307_5 Sobótka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.31.2024.OP z dnia 26 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-55/24 z dnia 22 kwietnia 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących działki nr 1085/1, 1076/2, 921, 501, 448, 1685/22, 1685/19, 1685/17, 575/1 (obręb Grzymalin, gmina Miłkowice, powiat legnicki) w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK POŁUDNIOWY (Krzeczyn - HM Legnica).

Obwieszcznie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.64.2024.BZK z dnia 25 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 15 kwietnia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Natalię Kordys- Klimczuk, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-59/22 z dnia 12 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Remont dwóch odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DNI50 PN 6.3 MPa (MOP 5.5 MPa) relacji Wrocław-Obwodnica Północna w miejscowości Psary o długościach ok. 38 m oraz ok. 25 m; budowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5.5 MPa relacji Wrocław-Obwodnica Północna w miejscowości Mirków o długości ok. 92 m; wyłączenie z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN150 PN 6.3 MPa (MOP 5.5 MPa) relacji Wrocław-Obwodnica Północna w miejscowości Mirków o długości ok. 63 m i rozbiórka dwóch odcinków tego gazociągu przesyłowego o długościach po ok. 10 m w miejscu punktów włączenia”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.62.2024.BZK z dnia 25 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania  administracyjnego, na wniosek z dnia 15 kwietnia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Natalię Kordys- Klimczuk, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-56/22 z dnia 5 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Remont pięciu odcinków gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia, odgałęzienie Jeszkowice-Kiełczów węzeł w miejscach wypłyceń pod rowami, w miejscowościach: Kiełczówek - wypłycenie pod rowem zlokalizowanym na działce nr 162 AM-1, obręb 0021 Kiełczówek, Dobrzykowice - 2 wyplycenia pod rowami zlokalizowanymi na działkach nr 308 AM-1 oraz 335 AM-1 obręb 0004 Dobrzykowice, Jeszkowice - 2 wypłycenia pod rowami zlokalizowanymi na działkach nr 359 AM-1 oraz nr 355 AM-1, obręb 0006 Jeszkowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.57.2024.AK  z dnia 24 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa układu regulacyjnego Q=600 tys.m3/h na gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4MPa, zlokalizowanego w miejscowości Uraz, gmina Oborniki Śląskie - obszar wiejski, powiat trzebnicki, w województwie dolnośląskim”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.45.2024.AK  z dnia 24 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu DN200 MOP 5,5MPa o długości ok. 800m w miejscowości Wrocław (obręb Oporów) i Mokronos Dolny (obręb Mokronos Dolny) wraz z rozbiórką elementów istniejącej sieci gazowej”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.35.2023.KS z dnia 24 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 11 grudnia 2023 r. uzupełnionego pod względem formalnym dnia 19 lutego 2024 r., decyzją Nr 7/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 - ul. Piłsudskiego w km od 118+720 do 19+310 wraz z przebudową drogi krajowej nr 12 w km od 19+310 do 12+520 w m. Głogów, polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK12 w m. Głogów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.48.2024.OP z dnia 23 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że dnia 16 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-54/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „ZZU Wysoka - prace towarzyszące likwidacji .ZZU Wysoka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.60.2024.AK z dnia 23 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania  administracyjnego, na wniosek z dnia 8 kwietnia 2024 r. (data wpływu: 11.04.2024 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.63.2024.AK z dnia 23 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Stacja ochrony katodowej Jordanów Śląski wraz z uziomem anodowym i zasilaniem solarno-wiatrowym, ZZU Jordanów Śląski - ogrodzenie, drogi i place, likwidacja nieczynnej stacji ochrony katodowej w miejscowości Pożarzyce”.

Obwieszcenie Wojeowdy Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2024.BZK z dnia 23 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-53/24 z dnia 15 kwietnia 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 8 i 16/9 obręb Leszkowice, gm. Pęcław, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek ".północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego IF-PP.747.36.2024.AK z dnia 23 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-52/24 z dnia 15 kwietnia 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie lubińskim, gmina Lubin, obręb 0030 Wiercień o numerze ewidencyjnym: 369/2, 360/2, 337/2, 334/2, 333/2, 303, 288, 270/20, 270/18, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2024.JT z dnia 23 kwietnia 2024 roku zawiadamiajace, że na wniosek Inwestora — Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Mariusza Mosonia, w dniu 18 kwietnia 2024 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 11/24 zatwierdzającą projekt rozbiórki oraz udzielającą pozwolenia na rozbiórkę odcinka gazociągu DN300 relacji Tomkowice-Lubiechów, w ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Likwidacja odcinka gazociągu nadziemnego DN300 nad rzeką Pełcznicą”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.585.2023.SP z dnia 22 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o przewidywanym terminie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 402/9 o pow. 0,0024 ha, AM-12, obręb Stary Zdrój na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.1.2024.MN z dnia 17 kwietnia 2024 roku informujące o wydanej w dniu 16 kwietnia 2024 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów decyzji Nr I-K-37/24 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy nominalnej DN 150 MOP 1,6 MPa relacji Godzięcin - Siemianice oraz Godzięcin - Wołów w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 271 relacji Wrocław Główny - Poznań Główny w km 29,632 (a także wzdłuż linii kolejowej nr 271 od km 29,631 do km 29,633) przewidzianą do realizacji na działkach nr 211, nr 70/4, AM-1, obręb 0010 Morzęcin Wielki, jedn. ewid. 022001 5 Oborniki Śląskie - obszar wiejski.

Decyzja Nr I-K-37/34 z dnia 16 kwietnia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz udzielam pozwolenia na budowę na rzecz Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.50.224.BZK z dnia 12 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-49/24 z dnia 8 kwietnia 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 94/3, 94/8 i 94/9 obręb Mokronos Dolny, gm. Kąty Wrocławskie, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, dla realizacji zadania pn.: Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłycenia) gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa Gaz. Wrocław Obwodnica Pd, Odg. W-w Hutmen - odg. W-w Karmelkowa - wypłycenie w m. Mokronos Dolny, pod rowem w miejscowości Cesarzowice, dz. nr 28/2 AR1, obręb Cesarzowice oraz przekroczenie cieku w miejscowości Mokronos Dolny, dz. nr 9AR1, obręb Mokronos Dolny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.15.2011.JK z dnia 12 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o postępowaniu administracyjnym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mściwojów, obręb 0006 - Marcinowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/5 AM 1, o pow. 0,0018 ha na rzecz m in. spadkobierców po zmarłym Szczepanie Boberdzie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.47.224.OP z dnia 12 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że dnia 8 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-48/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i lb ustawy dla zadania pn.: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu relacji Brzeg Opolski - Oltaszyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.36.2024.PŁ/ET z dnia 11 kwietnia 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/125 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/47) o pow. 0,0168 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzyciela z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego — hipoteki przymusowej - wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00224278/5, obciążającej udział w prawie własności ww. nieruchomości.

ObwieszczenieWojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.35.2024.PŁ/ET Z z dnia 11 kwietnia 2024 roku informujące , że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/121 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/45) o pow. 0,0016 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzyciela z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki przymusowej - wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00224276/1, obciążającej udział w prawie własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego IF-PP.747.56.2024.OP z dnia 11 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art.. 24 ust. 1 i lb ustawy, dla zadania pn.: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu Brzeg Opolski - Ołtaszyn”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.59.2023.MN z dnia 10 kwietnia 2024 roku podające do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 8 kwietnia 2024 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha  Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów decyzji Nr I-K-23/24 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN300 MOP 1,6 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji „Modernizacja gazociągu relacji Biernatki - Legnica za Hutą”.

Decyzja Nr I-K-23/24 z dnia 8 kwietnia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę na rzecz Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.382.2023.JW z dnia 9 kwietnia 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłych: Eugeniuszu Rudym w udziale 16/96 oraz Józefie Haneckiej w udziale 16/96, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 123/1 o pow. 0,0092 ha, 0002, Obręb 2.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.55.2024.OP z dnia 9 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art.. 24 ust. 1 i lb ustawy, dla zadania pn.: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu Brzeg Opolski - Oltaszyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2024.JGO/AK z dnia 9 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Aniśkiewicza, złożony dnia 07 marca 2024 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 21 marca 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu  zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę na zespole zaporowo-upustowym (ZZU) Krzeptów 1 DN300 MOP 5,5 MPa nieczynnego połączenia z ZZU Krzeptów II i rozbiórkę ZZU Krzeptów II DN200 MOP 5,5 MPa oraz budowę w ich miejsce prostych odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi, przewidzianych do realizacji na działkach o identyfikatorach ewidencyjnych: 022304 5.0012.3, 022304 5.0012.8/2, 022304 5.0012.159/1, 022304 5.0012.159/2, 022304 5.0012.10/18, 022304 5.0012.10/19, 022304 5.0012.47/1, w miejscowości Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.192.2013.MK z dnia 8 kwietnia 2024 roku informujace, że Wojewoda Dolnośląski wzywa  potencjalnych spadkobierców do potwierdzenia praw do spadku po zmarłej Stanisławie Szymańskiej, zmarłym Henryku Szymańskim, zmarłym Edwardzie Szymańskim, który był potencjalnym spadkobiercą zmarłego Henryka Szymańskiego w terminie 14 dni od ukazania się przedmiotowego obwieszczenia.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.40.2024.MA z dnia 5 kwietnia 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na tereniegminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/5 (powstała w wyniku podziału działki nr 15/4) o pow. 0,0465ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułuwygaszenia hipotek.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2024.OP z dnia 4 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-45/24 z dnia 28 marca 2024 r. wydaną na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej działkę nr 249/61 (obręb Krzeczyn, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust.l i art. 15 ust. 1 ustawy, polegających na wykonaniu badań geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz - Nieciszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2024.ESZ z dnia 4 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-46/24 z dnia 28 marca 2024 r. wydaną na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej działkę nr 190/1 (obręb Ligota Wielka, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust.l i art. 15 ust. 1 ustawy, polegających na wykonaniu badań geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz - Nieciszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.53.2024.BZK z dnia 4 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art.. 24 ust. 1 i lb ustawy, dla zadania pn.: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu Brzeg Opolski - Oltaszyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.54.2024.BZK z dnia 4 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art.. 24 ust. 1 i lb ustawy, dla zadania pn.: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu Brzeg Opolski - Ołtaszyn”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.50.2023.MN z dnia 4 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wachowiaka, Wojewoda Dolnośląski wydał w dniu 29 marca 2024 r. decyzję Nr 9/24 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenie na rozbiórkę i budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemniego w Świnoujściu dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Budowa śluzy uniwersalnej na gazociągu DN350 MOP 5,5 MPa relacji Aleksandrowice - Szewce/Raków oraz budowa śluzy uniwersalnej na gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce - Ołtaszyn w lokalizacji ZZU Szewce w związku z dostosowaniem gazociągów DN350 oraz DN300 do tłokowania” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Aleksandrowice - Szewce/Raków, ZZU Aleksandrowice - ZZU Pększyn, ZZU Golędzinów - ZZU Szewce (Raków)l - Posadowienie śluzy na terenie ZZU Aleksandrowice i ZZU Szewce wraz z ogrodzeniem, drogami i placem na ZZU Aleksandrowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolośląskiego IF-AB.7840.2.2.2024.JGO/AK z dnia 4 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 28 marca 2024 r., Nr 8/24 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN 300 STAL relacji SRP ul. Sobieskiego – SRP ul. Lubańska w miejscowości Jelenia Góra.

Decyzja Nr 8/24 z dnia 28 marca 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę na rzecz: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów obejmującego:
budowę gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN 300 STAL relacji SRP ul. Sobieskiego - SRP ul. Lubańska w miejscowości Jelenia Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2024.AK z dnia 4 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w dniu 02 kwietnia 2024 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 10/24 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej, przewidzianej do realizacji na działce o identyfikatorze ewidencyjnym: 026401_1.0033 .AR_14.27/4, obręb Leśnica, m. Wrocław, w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania SRP Wrocław Serowarska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.707.2016.AL/AZ z dnia 3 kwietnia 2024 roku informujące, że że w dniu 28 marca 2024 r., w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, została wydana decyzja w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz potencjalnych spadkobierców zmarłego Tadeusza Podborączyńskiego, z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/3 o pow. 0,1909 ha, AM-24, obręb Rędzin.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.39.2024.JW z dnia 3 kwietnia 2024 roku informujace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/131 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/60) o pow. 0,0358 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzyciela z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki przymusowej - wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/002242294/9, obciążającej udział w prawie własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.37.2024.JW  z dnia 3 kwietnia 2024 roku informujace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/115 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/21) o pow. 0,0166 ha, obręb 0028, Wysoka z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności ww. nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali i ujawnionych w księgach wieczystych WR1K/00210651/3, WR1K/00210652/0, WR1K/00210654/4 oraz WR1K/00210653/7 z tytułu wygaszenia hipotek.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.31.2024.OP z dnia 3 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), uzupełniony w dniu 25 marca 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdujących się w powiecie legnickim, gmina Miłkowice, obręb Grzymalin, dz. nr: 1085/1 (KW LE1L/00066070/7), 1076/2 (KW LE1L/00065338/7), 921 (KW LE1L/00019835/4), 501 i 448 (KW nr LE1L/00019734/6), 1685/22 {KW LE1L/000773 75/5), 1685/19 (KW LE1L/00079747/8), 1685/17 (KW  E1L/00079952/8), 575/1 (KW LE1L/00089255/5), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK POŁUDNIOWY (Krzeczyn HM Legnica).
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2024.OP z dnia 3 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pgz-32/24 z dnia 6 marca 2024 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 78/2 (obręb Jakuszów, gmina Miłkowice), dz. nr 352, 344/3, 266, 210, 209/2 (obręb Wiercień, gmina Lubin), dz. nr 263/2 (obręb Zimna Woda, gmina Lubin), dz. nr 154/24, 151/19 (obręb Krzeczyn Wielki, gmina Lubin) w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia  wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK POŁUDNIOWY (Krzeczyn - HM Legnica).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.26.203.NW z dnia 3 kwietnia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 6/2024 z dnia 28 marca 2024 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu przez pełnomocnika Pana Szymona Grubę, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 364 wraz z przebudową zjazdów publicznych, budową nowego mostu od strony wody dolnej oraz remontem istniejącego zabytkowego obiektu mostowego wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Lwówek Śląski, gmina Lwówek Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie w ramach zadania pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 17+971 w miejscowości Lwówek Śląski”.

Decyzja Nr 6/2024 z dnia 28 marca 2023 roku zezwalająca Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 364 wraz z przebudową zjazdów publicznych, budową nowego mostu od strony wody dolnej oraz remontem istniejącego zabytkowego obiektu mostowego wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Lwówek Śląski, gmina Lwówek Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie” w ramach zadania pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 17+971 w miejscowości Lwówek Śląski”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.38.2024.JK z dnia 2 kwietnia 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/141 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/85) o pow. 0,0513 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzyciela z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki przymusowej - wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00213516/6, obciążającej udział w prawie własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.34.2024.JK z dnia 2 kwietnia 2024 roku informujace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez  Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie  gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/133 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/72) o pow. 0,0685 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzyciela z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki przymusowej - wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00193234/8, obciążającej udział w prawie własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.33.2024.MA z dnia 29 marca 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/129 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/54) o pow. 0,0254 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzyciela z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego - hipoteki przymusowej - wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00224284/0, obciążającej udział w prawie własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.48.2024.OP z dnia 29 marca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „ZZU Wysoka - prace towarzyszące likwidacji istniejącego ZZU Wysoka”,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.6.2024.MN z dnia 28 marca 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Koguciuka, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 20 lutego 2024 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 18 marca 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego „Przebudowa i rozbudowa SE 220/110 kV Boguszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2024.ES2 z dnia 28 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 5/2024 z dnia 26 marca 2024 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Kraj owych i Autostrad, reprezentowanemu przez Pana Jacka Mozalewskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 8 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 84+482,00 do km ok. 84+544,00 w m. Łagiewniki w ramach zadania: „Poprawa brd na drodze krajowej n r 8wm. Łagiewniki”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.757032.2024.MA  z dnia 27 marca 2024 roku informujące że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/127 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/53) o pow. 0,0175 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzycieli z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych - hipotek przymusowych - wpisanych w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00224283/3, obciążających udziały w prawie własności ww. nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2023.NW z dnia 26 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 10 października 2023 r., uzupełnionego w dniu 29 listopada 2023 r., decyzją Nr 4/2024 z dnia 22 marca 2024 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanemu przez Panią Lidię Markowską, działającemu przez pełnomocnika Pana Macieja Waglewskiego, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej m 12 w zakresie budowy brakującego odcinka chodnika o długości 41 m od km 85+918 do km 85+959, obręb Piotrowice, gmina Przemków, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 12 w m. Piotrowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.5.2024.MN z dnia 26 marca 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Koguciuka, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 19 lutego 2024 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 18 marca 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno -  budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego przebudowę wprowadzeń liniowych do stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Boguszów w zakresie dwóch napowietrznych elektroenergetycznych linii 220 kV relacji Cieplice - Boguszów oraz Świebodzice - Boguszów realizowanego w ramach zadania p.n.: „Przebudowa wprowadzeń napowietrznych linii 220 kV Cieplice - Boguszów i Świebodzice - Boguszów do SE Boguszów."

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2024.BZK z dnia 26 marca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.), uzupełniony dnia 18 marca 2024 r., złożony przez  operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 8 i 16/9 (LE1G/00023113/3) obręb Leszkowice, gm. Pęcław, w celu  przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: ,JBudowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.36.2024.AK/BZK z dnia 26 marca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r.(data wpływu: 26.01.2024 r.), uzupełniony dnia 18 marca 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie lubińskim, gmina Lubin, obręb 0030 Wiercień o numerze ewidencyjnym: 369/2 1 337/2 (LE1U/00022524/3), 360/2 (LE1U/00047138/1), 334/2 (LE1U/00029115/2), 333/2 (LE1U/00016898/0), 303 (LE1U/00044090/1), 288 (LE1U/00042806/0), 270/18(LE1U/00003447/0), 270/20 (LE1U/00011012/1), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.682.2023.JK z dnia 25 marca 2024 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 15 marca 2024 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.682.2023.JK) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Henryka Kasiukiewicza z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Świerzawa oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 218/1, obręb 0011 Stara Kraśnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.44.2024.OP z dnia 22 marca 2024 roku zawiadamiajace, że Wojewoda Dolnośląski dnia 18 marca 2024 r. wydał decyzję Nr I-Pe-44/24 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice”, w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.39.2024.AK z dnia 22 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-43/24 z dnia 18 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości zlokalizowanych w: 1. powiecie głogowskim: - gm. Głogów, obręb 0009 Przedmoście, działka nr: 203/6, 212, 209/6, 208, 786, - gm. Pęcław, obręb 0007 Pęcław, działka nr: 129/2 i 127/2, 2. powiecie polkowickim, gm. Grębocice, obręb 0002 Czerńczyce, działka nr: 20 i 17/33, w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Kotowice - Zakęcie, ode. Kotowice SP - odg. Przedmoście, likwidacja 2 wyplyceń w m.: Pęcław i Przedmoście (rz. Rudna)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7820.1.2024.ES2 z dnia 22 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 18 marca 2024 r. wydał decyzję Nr I-Pe-44/24 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla   rzedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice”.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.46.2024.ESZ z dnia 20 marca 224 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-40/23 z dnia 25 maja 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja ZZU Wilczyce na gaz. DN200 Wrocław - Obwodnica Północna”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.50.2024.BZK z dnia 20 marca 2024 rokuzawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 6 marca 2024 r., uzupełniony dnia 12 marca 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 94/3 (WR1S/00036091/2), 94/8 i 94/9 (WR1S/00014085/7) obręb Mokronos Dolny, gm. Kąty Wrocławskie, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, dla realizacji zadania pn.: Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłycenia) gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa Gaz. Wrocław Obwodnica Pd, Odg. W-w Hutmen - odg. W-w Karmelkowa - wypłycenie w m. Mokronos Dolny, pod rowem w miejscowości Cesarzowice, dz. nr 28/2 AR1, obręb Cesarzowice oraz przekroczenie cieku w miejscowości Mokronos Dolny, dz. nr 92 AR1, obręb Mokronos  Dolny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.43.2024.AK z dnia 20 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-41/24 z dnia 13 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie świdnickim, gmina Strzegom, obręb 0017 Stanowice o numerze ewidencyjnym: 580 i 590, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Żarów - ZZU Olszany, odg. Nowy Jaworów - ZZU Olszany 2, wypłycenie w rz. Pełcznica w m. Jaworzyna Śląska".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.42.2024.BZK z dnia 20 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-42/24 z dnia 13 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we  Wrocławiu, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 72 obręb 0029 Wodniki, gm. Wąsosz, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zalęcze - Aleksandrowice, ZZU Załęcze - odg. Wąsosz - Prace towarzyszące likwidacji ZZU Zalęcze".

Obwieszczenie  Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.47.2024.OP z dnia 20 marca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art.. 24 ust. 1 i lb ustawy, dla zadania pn.: „Wyłączenie z eksploatacji gazociągu Brzeg Opolski - Ołtaszyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.106.2023.NW z dnia 19 marca 2024 roku informujące że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 15 marca 2024 r., Nr I-D-23/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Chojnów, ul.  Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Krzywa, fragment inwestycji przewidziany do realizacji w pasie drogowym autostrady A4 na działkach nr 369/1, nr 366/1, nr 365/6, nr 451/1, nr 448, obręb 0011 Krzywa, jedn. ewid. 020902_2 Chojnów - gmina wiejska i w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 na działkach nr 124/1, nr 450, obręb 0011 Krzywa, jedn. ewid. 020902_2 Chojnów - gmina wiejska.

Decyzja Nr I-D-23/24 z dnia 15 marca 2024 roku zatwierdzająca zatwierdzani projekt zagospodarowania terenu oraz udzielani pozwolenia na budowę dla Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów obejmującego: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Krzywa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.3.2024.MN z dnia 19 marca 2024 roku zawiadamiające,że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Mariusza Mosonia, złożony w dniu 12 lutego 2024 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 5 marca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę odcinka gazociągu DN300 relacji Tomkowice-Lubiechów, w ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Likwidacja odcinka gazociągu nadziemnego DN300 nad rzeką Pełcznicą”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.662.2023.SP z dnia 18 marca 2024 roku informujące,że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi: - spadkobierców Urszuli Wróbel,  - spadkobierców Danuty Mroszczyk, - spadkobierców Krystyny Sierant,  z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 204/1 o pow. 0,0004 ha oraz nr 204/2 o pow. 0,0002 ha, AM-I1, obręb Nowy Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.632.2023.MA z dnia 18 marca 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Jana Niezgody (za udział 2/4) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Marciszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 26/4 o pow. 0,2211 ha, AM 1, obręb 0003 Marciszów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.41.2024.OP z dnia 15 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 12 marca 2024 r. wydał decyzję Nr I-Pe-40/24 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla   przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Polkowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.75.2023.WJ z dnia 15 marca 2024 roku zawiadamiające o wydaniu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła   Papierowskiego, decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 marca 2024 r. Nr I - K/Z - 18/24 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.564.2023.JK z dnia 15 marca 2024 roku, Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz: 1. potencjalnych  padkobierców po zmarłym Janie Dubowskim oraz zmarłej Bernardzie Dubowskiej, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Złotoryja, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 188/1 o pow. 0,3182 ha, nr 240 o pow. 0,25 ha, AM 1, obręb 0014 Rzymówka, 2. Banku Gospodarstwa Krajowego, z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego - należności z tytułu niezapłaconej ceny nabycia stanowiącej ciężar realny w ilości 53,52 kwintali żyta.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.25.2024.ESZ z dnia 15 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-39/24 z dnia 11 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 263 obręb Krzeczyn Mały, gm. Lubin, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2024.OP z dnia 15 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-36/24 z dnia 7 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 195/5 (obręb Tarnówek, gmina Polkowice), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.35.2024.AK z dnia 15 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-38/24 z dnia 11 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie lubińskim, gmina Lubin, obręb 0013 Krzeczyn Wielki o numerze ewidencyjnym: 152, 968/2, 108/1 i 24/9, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2024.AK z dnia 15 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-37/24 z dnia 11 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie lubińskim, gmina Lubin, obręb 0031 Zimna Woda o numerze ewidencyjnym: 254/9, 263/1, 91/5, 262/33, 261/2 i 90/3, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszzcenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.585.2023.SP z dnia 12 marca 2024 roku zawoadamiające o przewidywanym terminie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 402/9 o pow. 0,0024 ha, AM-12, obręb Star Zdrój na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.19.2024 MA z dnia 13 marca 2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy  Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/6 (która powstała w wyniku podziału działki nr 14/2) o pow. 0,0819 ha, obręb 0028, Wysoka z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności ww. nieruchomości oraz na rzecz wierzycieli  jawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali i ujawnionych w księdze wieczystej WR1K/00236664/5 z tytułu wygaszenia hipotek.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.20.2024.MA z dnia 13 maca  2024 roku informujące, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy   obierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/139 (która powstała w wyniku podziału działki nr 43/79) o pow. 0,0118 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2024.ESZ z dnia 13 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-35/24 z dnia 6 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 24/9, 17/3 obręb Krzeczyn Wielki, gm. Lubin, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań  geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2024.ESZ z dnia 13 marca 204 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-34/24 z dnia 6 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 3/4, Obręb 9, m. Lubin, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2024.ESZ z dnia 13 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-33/24 z dnia 6 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 297/1, 302/3, 303, 278/1, 278/3 obręb Obora, gm. Lubin, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2024.BZK z dnia 13 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-31/24 z dnia 6 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 93/2, 97 obręb Chróstnilc, gm. Lubin, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: ,JB udowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn- HM Legnica".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2024.BZK z dnia 13 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-30/24 z dnia 6 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 60/1, 60/2, 62/5, 62/9, 63/12 obręb Jezierzany, gm. Miłkowice, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn- HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.27.2024.BZK z dnia 13 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-29/24 z dnia 6 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr: 296/1 (obręb Obora, gm. Lubin), 49/4 (obręb Grodowiec, gm. Grębocice), 7 (obręb Leszkowice, gm. Pęcław), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: ,Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.77.32.2024.OP z dnia 13 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-32/24 z dnia 6 marca 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr: 78/2 (obręb Jakuszów, gmina Miłkowice), dz. nr 352, 344/3, 266, 210, 209/2 (obręb Wiercień, gmina Lubin), dz. nr 263/2 (obręb Zimna Woda, gmina Lubin), dz. nr 154/24, 151/19 (obręb Krzeczyn Wielki, gmina Lubin), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK POŁUDNOWY (Krzeczyn - HM Legnica).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.6.2024.NW z dnia 13 marca 2024 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 12 marca 2024 r., Nr I-D-21/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i udzielił na rzecz Inwestora - Przedsiębiorstwo  Wodociągów 1 Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta la, 59-900 Zgorzelec, pozwolenia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 352 w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizcji sanitarnej i wodociągowej w Koźlicach”.

Decyzja Nr I-D-21/24 z dnia 12 marca 2024 roku zatwierdzająca zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz udzielam pozwolenia na budowę dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta la, 59-900 Zgorzelec.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.747.10.2024.BZK z dnia 12 marca 2024 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pgz-14/24 z dnia 8 lutego 2024 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 159/21 i 156/3 obręb 0026 Mirków, gm. Długołęka, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Wrocław - Obwodnica Południowa, Odg. Pruszowice-Odg. Mirków - ZZU Mirków (wieś) Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i płacem."

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2024.JGO z dnia 11 marca 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda  Dolnośląski  decyzją z dnia 08 marca 2024 r., Nr 7/24 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowię śluzy uniwersalnej na gazociągu DN350 MOP 5,5 MPa relacji Aleksandrowice-Szewce/Raków w lokalizacji ZZU Aleksandro wice w związku z dostosowaniem gazociągu DN350 do tłokowania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Aleksandro wice - Szewce/Raków, ZZU Aleksandrowice - ZZU Pększyn, ZZU Golędzinów - Szewce (Raków) 1 - Posadowienie Śluzy na terenie ZZU Aleksandrowice i ZZU Szewce wraz z ogrodzeniem, drogami i placem na ZZU Aleksandrowice”, na działkach nr 141/1, nr 141/3, nr 141/4, obręb 0001 Aleksandrowice, jednostka ewidencyjna 022202_2 Wińsko.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2024.ESZ z dnia 11 marca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 16 stycznia 2024 r. (data wpływu: 18.01.2024 r.), uzupełniony dnia 1 marca 2024 r., złożony przez Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z sedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Jacka Osiewałę reprezentującego firmę PGNiG GAZOPROJEKT S.A., w sprawie wydania decyzji 0 zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 190/1 (WR1E/00044582/7),  obręb 0012 Ligota Wielka, gm. Oleśnica, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa wart. 5 ust. 1 1 art. 15 ust. 1 ustawy, polegających na wykonaniu badań geologicznych podłoża gruntowego dla  określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz - Nieciszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2024.OP z dnia 11 marca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 16 stycznia 2024 r. (data wpływu: 18.01.2024 r.), uzupełniony w dniu 1 marca 2024 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Jacka Osiewałę reprezentującego firmę PGNiG GAZOPROJEKT S.A., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr: 249/61 (KWnr WR1E/00093839/2) obręb Krzeczyn, gm. Oleśnica, powiat Oleśnicki,w celu wykonania badań niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust.l i art. 15 ust. 1 ustawy polegających na wykonaniu badań geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz-Nieciszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2024.ES2 z dnia 7 marca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza, złożony w dniu 12 lutego 2024 r., uzupełniony w dniu 28 lutego 2024 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 1 przebudowie drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad potokiem Wilcza w km 81+436, budową i rozbiórką mostu  tymczasowego oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowy Kościół, gmina Świerzawa, nazwanej przez Inwestora: „Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 328 w km 81+436 w m. Nowy Kościół/Krzeniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.31.2023.KS z dnia 7 marca 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Dariusza Ancygiera, złożony dnia 20 listopada 2023 r. uzupełniony pod względem formalnym dnia 01 lutego 2024 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową (bez numeru, dawna DW366) i drogą powiatową nr 2735D” w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.58.2023.KS z dnia 7 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 3/2024 z dnia 05 marca 2024 r., działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego  1. uchylił z urzędu własną decyzję Nr 13/2023 z dnia 01 czerwca 2023 r., zezwalającą Prezydentowi Wrocławia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z rozbudową drogi gminnej nr 105840D, nazwanej przez Inwestora, jako: „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2024.OP z dnia 5 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-28/24 z dnia 27 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 31/1 i 31/2 (obręb 0002 Cesarzowice, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy dla realizacji zadania pn.: Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłycenia) gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa Gaz. Wrocław Obwodnica Pd, Odg. W-w Hutmen - odg. W-w Karmelkowa - wypłycenie w m. Mokronos Dolny, pod rowem w miejscowości Cesarzowice, dz. nr 28/2 AR1, obręb Cesarzowice oraz przekroczenie cieku w miejscowości Mokronos Dolny, dz. nr 92 AR1, obręb Mokronos Dolny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie - obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.185.2023.SP z dnia 4 marca 2024 roku zawiadamiające o przewidywanym terminie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Bierutów - obszar wiejski, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 380/9 o pow. 0,0102 ha, AM-1, obręb Solniki Wielkie na rzecz spadkobierców po zmarłej Władysławie Mazur.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.33.2024.BZK  z dnia 1 marca 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-27/24 z dnia 26 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 307/72, 74, 78/1 obręb Jakuszów, gm. Miłkowice w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych,  dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn- HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.35.2023.KS z dnia 29 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Kowalczyka, złożony dnia 11 grudnia 2023 r. uzupełniony pod względem formalnym dnia 19 lutego 2024 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 - ul. Piłsudskiego w km od 118+720 do 19+310 wraz z przebudową drogi krajowej nr 12 w km od 19+310 do 12+520 w m. Głogów, polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszorowerowej na DK12 w m. Głogów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.107.2023.BZK z dnia 29 lutego 2024 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-3/24 z dnia 17 stycznia 2024 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej  dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.44.2024.OP z dnia 29 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.39.2024.AK  z dnia 28 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 5 stycznia 2024 r. (data wpływu: 05.02.2024 r.), uzupełniony dnia 20 lutego 2024 r., złożony przez Operatora  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Adriana Klaczyńskiego reprezentującego firmę Waldemar Klimko Usługi z siedzibą w Nowym Tomyślu, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2024.AK z dnia 28 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-26/24 z dnia 22 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonej w województwie dolnośląskim, miasto Legnica, obręb 0032 Przybków, działka nr 655/2, w celu wykonania badań geologicznych oraz określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia  wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa polegająca na likwidacji odwadniacza na gazociągu D N 150 zasilającego SRP Legnica (Wielka Woda)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.522.2023.MA z dnia 28 lutego 2024 roku informujace, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Anieli Wójcik z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Złotoryja, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 145/5 o pow. 0,1000 ha oraz nr 145/7 o pow. 0,2000 ha, AM 1, obręb 0005 Kozów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.4.2024.2024 AK z dnia 27 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego  przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, złożony w dniu 15 lutego 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę drogi dojazdowej wewnętrznej do stacji gazowej PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przewidzianej do realizacji na działce o identyfikatorze ewidencyjnym: 026401_1.0033.AR_14.27/4, obręb Leśnica, m. Wrocław, w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania SRP Wrocław Serowarska”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskieg IF-PP.747.9.2024.AK z dnia 27 lutego 2024 roku zawiadamiające, że dnia 21 lutego 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-25/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Remont gazociągu DN400 PN6,3MPa (MOP 5,5MPa) w miejscowości Taczalin i Dziwiszów w zakresie wymiany trzech trójników DN400” w ramach zadania: „Gazociąg Taczalin - Dziwiszów - wymiana 3 trójników” w odniesieniu do działek  położonych w województwie dolnośląskim: powiat legnicki, gmina Legnickie Pole, obręb 0015 Taczalin, działka nr: 119/1, 119/4, 120 oraz powiat karkonoski, gmina Jeżów Sudecki, obręb 0002 Dziwiszów, AM-4, działka nr: 593/1, 593/9 (pogrubioną czcionką oznaczono działki podlegające podziałowi).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2024.OP  z dnia 27 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-19/24 z dnia 21 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 13 (obręb 0029 Jarnołtów, gmina m. Wrocław, powiat m. Wrocław), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy dla realizacji zadania pn.: Likwidacja wypłycenia gazociągu DN200 MOP 5,5MPa w m. Samotwór.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2024.OP z dnia 27 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-21/24 z dnia 21 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 30, 6, 7/2, 25/2, 23/2, 21, 16/2, 235, 234, 233, 229, 191, 192, 127 (obręb Krzydłowice, gmina Grębocice), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2024.OP z dnia 27 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-20/24 z dnia 21 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 1/6 i 2/2 (obręb Proszówek, gmina Grębocice), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy polegających w szczególności na wykonaniu badań  geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.20.2024.OP z dnia 27 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-22/24 z dnia 21 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 64/7, 62, 59/3, 60/10, 50/12 i 49/3 (obręb Grodowiec, gmina Grębocice), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2021.OP z dnia 27 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-23/24 z dnia 21 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 18/4, 16, 11/2, 8, 7, 5, 4 i 216/8 (obręb Komorniki, gmina Polkowice), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.22.2024.OP z dnia 27 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-24/24 z dnia 21 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiących dz. nr 668/1, 582/2, 226, 192/1, 165, 164 i 162 (obręb Rzeczyca, gmina Grębocice), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2.2024.JGO z dnia 27 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda, złożony dnia  01 lutego 2024 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 lutego 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu  średniego podwyższonego ciśnienia DN 300 STAL relacji SRP ul. Sobieskiego - SRP ul. Lubańska w miejscowości Jelenia Góra,

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.46.2023.JGO z dnia 27 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda  Dolnośląski decyzją z dnia 22 lutego 2024 r., Nr 6/24 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na rozbiórkę dwóch odcinków istniejącego gazociągu i budowę śluzy uniwersalnej na gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa  relacji Szewce - Ołtaszyn w lokalizacji Węzeł Ołtaszyn w związku z dostosowaniem gazociągu DN300 do tłokowania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Szewce-Ołtaszyn, ZZU Szewce (Raków)l - ZZU Janówekl DN300 gł., odg. Cargill-Ołtaszyn węzeł - zabudowa śluzy wraz z drogami,  placem i ogrodzeniem”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.34.2024.JK z dnia 23 lutego 2024  zawiadamiające, że Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nabył prawo do występowania w charakterze strony w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Kobierzyce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/133 (powstała w wyniku podziału działki nr 43/72) o pow. 0,0685 ha, obręb 0028, Wysoka oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali, z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem wyżej opisanej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2.2024.ES2 z dnia 23 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Jacka  Mozalewskiego, złożony w dniu 12 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 8 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 84+482,00 do km ok. 84+544,00 w m. Łagiewniki w ramach zadania: „Poprawa brd na drodze krajowej nr 8 w m. Łagiewniki”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.707.2016.AL z dnia 21 lutego 2024 roku informujące, w ramach toczącego się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz potencjalnych spadkobierców zmarłego Tadeusza  Podboraczyńskiego, z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/3 o pow. 0,1909 ha, AM-24, obręb Rędzin informuje, że biegła sporządziła operat szacunkowy datowany na dzień 3 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.112.2023.ESZ z dnia 21 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 14 lutego 2024 r. wydał decyzję Nr I-Pg-17/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego  skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja (rozbiórka) na zespole zaporowo-upustowym (ZZU) Krzeptów 1 DN300 MOP 5,5MPa nieczynnego połączenia z ZZU Krzeptów II i likwidacja (rozbiórka) ZZU Krzeptów II DN200 MOP 5,5MPa z wstawieniem w ich miejsce prostych odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.30.2023.NW z dnia 21 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki  organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jarosława Wawrzaszka, złożony dnia 20 października 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia  27 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 328 w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+104 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.41.2024.OP z dnia 21 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa 1 modernizacja stacji 400/220/110 kV Polkowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.43.2024.AK z dnia 21 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13 lutego 2024 r., skorygowany dnia 14 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego reprezentującego firmę Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie świdnickim, gmina Strzegom, obręb 0017 Stanowice o numerze ewidencyjnym: 580 i 590 (SW1S/00016343/7), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania  inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Żarów - ZZU Olszany, odg. Nowy Jaworów - ZZU Olszany 2, wypłycenie w rz. Pełcznica w m. Jaworzyna Śląska".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.105.2023.OP z dnia 21 lutego 2024 roku zawiadamiające o wniesieniu odwołań od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-1/24 z dnia 3 stycznia 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie  terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Rozbudowa PMG Wierzchowice do pojemności czynnej 2,1 mld Nm3”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.34.2023.AK z dnia 20 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Santorowskiego, złożony za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 15 listopada 2023 r., uzupełniony w dniu 30 listopada 2023 r., oraz pod względem formalnym w dniu 10 stycznia 2024 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zamierzenia pod nazwą: „Budowa budynku garażowo-magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach identyfikacyjnych: 026401_1.0046.AR_15.1/204, 026401_1.0046.AR_15.1/13, 026401_1.0046.AR_15.1/202,  obręb Strachowice, miasto Wrocław.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.42.2024.BZK z dnia 20 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13 lutego 2024 r., skorygowany dnia 14 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 72 (LE1G/00070243/7) obręb 0029 Wodniki, gm. Wąsosz, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Załęcze - Aleksandrowice, ZZU Zalęcze - odg. Wąsosz - Prace towarzyszące likwidacji ZZU Załęcze".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.25.2024.ESZ z dnia 20 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.), uzupełniony dnia 12 lutego 2024 r., złożony przez Operatora  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 263 (LE1U/00024753/1), obręb 0012 Krzeczyn Mały, gm. Lubin, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o któiych mowa w art. 15 ust. 1 ustawy dla inwestycji pn .-.„Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn) ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2024.AK  z dnia 20 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), uzupełniony dnia 12 lutego 2024 r., złożony przez Operatora  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie lubińskim, gmina Lubin, obręb 0031 Zimna Woda o numerze ewidencyjnym: 254/9 (LE1U/00014171/4), 263/1 i 91/5 (LE1U/00030928/4), 262/33 (LE1U/00073563/0), 261/2 (LE1U/00033673/2), 90/3 (LE1U/00021219/5), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.35.2024.AK z dnia 20 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), uzupełniony dnia 12 lutego 2024 r., złożony przez Operatora  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w powiecie lubińskim, gmina Lubin, obręb 0013 Krzeczyn Wielki o numerze ewidencyjnym: 152 (LE1U/00009009/0), 968/2 (LE1U/00001823/6), 108/1 (LE1U/00009375/6), 24/9 (LE1U/00006240/0), w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn - HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2024.AK z dnia 20 lutego 2024 roku zawiadamiające, że dnia 14 lutego 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-18/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gaz. Zgorzelec Jeleniów, likwidacja wypłycenia w rowie melioracyjnym w m. Żarska Wieś”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.609.2023.AL/AZ  z dnia 19 lutego 2024 roku informujące,  że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi spadkobierców Alicji Oracz za udział 410/10000 z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa  własności nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka, obręb 0002 Centrum, AM-8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1080/12 o pow. 0,0017 ha rzeczoznawca majątkowy sporządzi! operat szacunkowy z dnia 15 stycznia 2024 r., określający wartość nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.1.2024.ES2 z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Małeckiego, złożony w dniu 9 stycznia 2024 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 439 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz od km 16+236,00 do km 20+527,65, wraz budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz rozbudową drogi powiatowej nr 1482D klasy L.

Obwieszczenie Wojewdy Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2024.OP z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), uzupełniony w dniu 8 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdujących się w: powiecie legnickim, gmina Miłkowice, obręb Jakuszów, dz. nr: 78/2 (KW nr LE1L/00015139/7), powiecie lubińskim, gmina Lubin, obręb Wiercień, dz. nr: 352 (KW nr LEI U/00003109/9), 344/3, 210, 209/2 (KW nr LE1U/00067471/3), 266 (KW nr LE1U/00003450/4), obręb Zimna Woda, dz. nr 263/2 (KW nr LE1U/00004064/8), obręb Krzeczyn Wielki, dz. nr 154/24 (KW nr LEI U/00085555/8), 151/19 (KW nr LEI U/00018780/4), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK POŁUDNIOWY (Krzeczyn - HM Legnica).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2024.BZK z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-16/24 z dnia 9 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 106/11, 105, 106/12 obręb 0010 Krępice, gm. Miękinia w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wrocław - Obwodnica Południowa, ZZU Krępice - odg. Krępice - ZZU Krępice. Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2024.BZK  z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), uzupełniony dnia 8 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 93/2 (LEI U/00071227/9), 97 (LE1U/00068197/5) obręb Chróstnik, gm. Lubin w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn- HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2024.BZK  z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), uzupełniony dnia 8 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 60/1 (LE1L/00057405/9), 60/2 (LE1L/00057405/9), 62/5 (LE1L/00018652/0), 62/9 (LE1L/00018652/0), 63/12 (LE1L/00039461/7) obręb Jezierzany gm. Miłkowice w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn- HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2024.BZK z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-14/24 z dnia 8 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 159/21 i 156/3 obręb 0026 Mirków, gm. Długołęka, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Wrocław - Obwodnica Południowa, Odg. Pruszowice -Odg. Mirków - ZZU Mirków (wieś) Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2024.ESZ z dnia 15 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją nr I-Pez-13/24 z dnia 8 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonej w powiecie oleśnickim, gminie Syców, obręb Szczodro w, dz. 14, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 14a ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Ostrów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.647.2019.SP  z dnia 15 lutego 2024 roku zawiadamiające, że w dniu 8 lutego 2024 roku wydał decyzję rozstrzygającą w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców Franciszka Bykowskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej w Ziębicach, obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 264/3.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2024.ESZ z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.), uzupełniony dnia 7 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 3/4 (LE1U/00067984/2) obręb 0009 Obręb 9, mm. Lubin, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa wart. 15 ust. 1 ustawy dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2024.ESZ  z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.), uzupełniony dnia 8 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 24/9 (LE1U/00006240/0) i 17/3 (LE1U/00001823/6) obręb 0013 Krzeczyn Wielki, gm. Lubin, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.224.ESZ z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.), uzupełniony dnia 7 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości stanowiącej dz. nr 297/1 (LEIU/00041775/6), 302/3 (LE1U/00000923/0), 303 (LE1U/00058910/7), 278/1 1 278/3 (LE1U/00000966/3), obręb 0020 Obora, gm. Lubin, w celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy dla inwestycji pn .-.„Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2024.OP  z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 stycznia 2024 r. (data wpływu: 24.01.2024 r.), uzupełniony w dniu 7 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie polkowickim, gmina Polkowice, obręb Tarnówek, dz. nr: 195/5 (KW nr LE1U/00063588/8) w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań  eologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.27.2024.BZK  z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.), uzupełniony dnia 7 lutego 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 296/1 (LE1U/00004617/0) obręb Obora, gm. Lubin, nr 49/4 (LE1G/00092471/4) obręb Grodowiec, gm. Grębocice, nr 7 (LE1G/00012217/2) obręb Leszkowice, gm. Pęcław w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań  geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: p u d ow a gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek północny (Kotowice - Krzeczyn)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.6.2024.BZK z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 31 stycznia 2024 r. TAURON Dystrybucja S.A. reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Dariusza Swierkota w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowych średniego napięcia” zlokalizowanej na działce nr 28 AM12 obręb Leśnica m. Wrocław, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 1410.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.16.2023.KS z dnia 14 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 09 czerwca 2023 r. uzupełnionego pod względem formalnym dnia 21 sieipnia 2023 r., zmienionego dnia 12 października 2023 r., decyzją Nr 2/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Kostórkiewicza, na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 395 od km 20+492,00 do km 20+744,22, od km 20+840,30 do km 20+930,03, od km 20+981,05 do km 20+992,36, od km 21+153,83 do km 21+488,00 w miejscowości Nowojowice, w ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Nowojowice w zakresie rozbiórki i budowy chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia przejść dla pieszych, remontu i przebudowy jezdni, przebudowy i budowy zjazdów do przyległych posesji, rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej, rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej (wraz z oprawami oświetleniowymi na istniejących slupach), rozbiórki i budowy przepustu oraz przebudowy urządzeń wodnych”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.36.2023.AK z dnia 13 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Santorowskiego, złożony za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 05 grudnia 2023 r., uzupełnionego w dniu  09 stycznia 2024 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zamierzenia pod nazwą: „Budowa strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną”, na terenie Portu Lotniczego Wrocław na działce nr 1/129, AM-15, obręb 0046 Strachowice, miasto Wrocław.:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2024.BZK z dnia 13 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-11/24 z dnia 5 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 34/2 obręb 0003 Czechy, gm. Jaworzyna Śląska w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f  ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ZZU Czechy Likwidacja istn. ZZU Czechy i wybudowanie nowego ZZU kątowego DN 300, Żarów - ZZU Olszany 2 odg. Nowy Jaworów - ZZU Olszany 2".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.747.3.2024.BZK z dnia 13 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-9/24 z dnia 5 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 29/2 obręb 0003 Nowe Miasto, gm. Szczytna w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Oltaszyn - Kudowa/Jeleniów, odg. Wołany - odg. Szczytna - ZZU Szczytna Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem. Likwidacja istniejącego połączenia pomiędzy gaz. DN150 zasilającym SRP Szczytna a siecią PSG”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2024.BZK z dnia 13 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-10/24 z dnia 5 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 1/4, 1/5 obręb 0028 Wysoka gm. Kobierzyce w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f  ust. 1 ustawy, a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku  z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ZZU Wysoka - prace  towarzyszące likwidacji istniejącego ZZU Wysoka".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2024.AK z dnia 9 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-8/24 z dnia 5 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości położonej w województwie dolnośląskim: gm. Kąty Wrocławskie, obręb 0014 Mokronos Dolny, działka nr: 109, 81/11, 81/9, 75/1, 77;  miasto Wrocław, obręb 0040 Oporów, AM-17, działka nr 4/21, w celu wykonania badań geologicznych oraz określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wniosku o wydanie decyzji, o któiych mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19e ust. 1 ustawy lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19f ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa odg. Wrocław - Hutmen - Wrocław Avicenny w Mokronosie Dolnym ”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.113.2023.BZK z dnia 9 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-7/24 z dnia 2 lutego 2024 r. wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście na teren nieruchomości, stanowiącej dz. nr 27 obręb 9 miasto Środa Śląska w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac służących określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przyłączenie PSG na obszarze gminy Środa Slqska - budowa stacji pomiarowej Q = 31 500 m3/h i gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.50.2023.MN z dnia 7 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wachowiaka, złożony w dniu 14 grudnia 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym dnia 29 stycznia 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemniego w Świnoujściu.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.509.2023.MA z dnia 7 lutego 2024 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 31 stycznia 2024 r. (znak sprawy: IF-W0.7570.509.2023.MA) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Ryszarda Wróbla z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Wołów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/3 o pow. 0,0021 ha, AM-40, obręb 0001, Wołów.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.38.2024.OP z dnia 7 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 stycznia 2024 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP: 26.01.2024 r.), uzupełniony dnia 31 stycznia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego reprezentującego firmę Biuro Projkektowe PROFIL Grzegorz Potyrała, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na wejście na teren nieruchomości znajdujących się w powiecie wrocławskim, gmina Kąty Wrocławskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2024.BZK z dnia 6 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25 stycznia 2024 r. (data wpływu: 26.01.2024 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 307/72 (LE1L/00039461/7), 74 (LE1L/00040467/9), 78/1 (LE1L/00015152/4) obręb Jakuszów, gm. Miłkowice w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - odcinek południowy (Krzeczyn- HM Legnica)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2024.AK  z dnia 6 lutego 2024 roku zawiadamiające  o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 stycznia 2024 r., uzupełniony dnia 24 stycznia 2024 r. i 26 stycznia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią  Barbarę Krzyż reprezentującą firmę NGS Technologie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nr 655/2 (miasto Legnica, obręb 0032 Przybków, LE1L/00081643/6), w celu wykonania badań geologicznych oraz określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa polegająca na likwidacji odwadniacza na gazociągu DN 150 zasilającego SRP Legnica (Wielka Woda)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.47.2023.WJ z dnia 6 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Duon Dystrybucja Sp. z o. o. z/s w Przeźmierowie, ul. Batorowska 15, 62-081 Przeźmierowo, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 1 lutego 2024 r., Nr 5/24 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=8000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę odcinka gazociągu w/c DN 80 MOP 8,4 MPa o długości ok. 135,0 m, w ramach zadania pn.: „Budowa stacji redukcyjnej I-go stopnia Q=8000 m3/h w m. Czeszów”.

Decyzja Nr 5/24 z dnia 1 lutego 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu  i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielani pozwolenia na budowę na rzecz: Duon Dystrybucja Sp. z o. o. z/s w Przeźmierowie ul. Batorowska 15, 62-081 Przeźmierowo.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.217.2023.AL z dnia 5 lutego 2024 roku, Wojewoda Dolnośląski działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), w związkuz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 9y ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 602 ze zm.), na podstawie art. 36 § 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wskazuje - do dnia 31 marca 2024 roku - termin zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po zmarłym Mieczysławie Płomińskim w udziale 2/36, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Oleśnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 52/1 o pow. 0,0121 ha oraz nr 52/2 o pow. 0,0033, AM-69, obręb Lucień.
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.45.2023.JGO  z dnia 2 lutego 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr 4/24 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę kontenerowego budynku stacji gazowej regulacyjno - pomiarowej SRP Góra o przepustowości projektowej Qd=5000 m3/h, MOP=6,3 MPa wraz z budową ciągów technologicznych, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz budową ogrodzenia, na działkach o numerach identyfikacyjnych: 020401 4.0001.73/6, 020401_4.0001.73/7, 020401 4.0001.90/1 w miejscowości Góra.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2023.KS  z dnia 2 lutego 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku, złożonego dnia 21 lutego 2023 r. uzupełnionego pod względem formalnym dnia 15 maja 2023 r., skorygowanego dnia 02 sierpnia 2023 r., decyzją Nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., odmówił zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanemu przez Pana Jacka Dzikowskiego, na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora, jako: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna - Wąsosz”.

Decyzja Nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku odmawiająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora, jako: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna - Wąsosz”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2024.OP z dnia 1 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie polkowickim. gmina Grębocice., obręb Krzydłowice. dz. nr: 30 (KWnr LE1G/00090315/9), 6 (KW nr LE1G/00001179/3), 7/2 (LE1G/00013425/0), 25/2 (LE1G/00099853/5), 23/2 (LE1G/00088358/5), 21 (LEI G/00030852/7), 16/2 (LE1G/00036451/8), 235 (LE1G/00013432/2), 234 (LE1G/00001112/6), 233 (LEI G/00001106/1), 229 (LE1G/00001151/1), 191 (LEI G/00013899/3), 192 (LEI G/00021581/0), 127 (LE1G/00057544/0), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2024.OP z dnia 1 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie polkowickim. gmina Grębocice, obręb Proszówek. dz. nr: 1/6 (KW nr LEIG/00100014/3), 2/2 (KW nr LElG/00055686/3),w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.20.2024.OP z dnia 1 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie polkowickim, gmina Grębocice, obręb Grodowiec. dz. nr: 64/7 (KWnr LE1G/00099528/8), 62 (KW nr LE1G/00020812/2), 59/3 (LE1G/00099180/6), 60/10 (LE1G/00026580/8), 50/12 (LE1G/00029876/1), 49/3 (LE1G/00029041/9), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku owydanie decyzji, o której mowa wart. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Ko to wice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.22.2024.OP z dnia 1 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się powiecie polkowickim. gmina Grębocice, obręb Rzeczyca, dz. nr: 668/1 (KWnr LE1G/00092595/9), 582/2 (KW nr LE1G/00031823/2), 226 (LE1G/00004652/4), 192/1 (LE1G/00058359/3), 165 (LE1G/00107302/8), 164 (LEI G/00050529/0), 162 (LEI G/00036915/9), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.21.2024.OP z dnia 1 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu: 22.01.2024 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Zająca reprezentującego firmę OTS-IP Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie polkowickim, gmina Polkowice, obręb Komorniki, dz. nr: 18/4 (KW nr LE1U/00004433/6), 16 (KW nr LE1U/00023575/2), 11/2  (LEIU/00004427/1), 8, 7 (LE1U/00078412/2), 5 (LE1U/00078411/5), 4 (LE1U/00004445/3), 216/8 (LE1U/00058142/2), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, dla realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa Kotowice - HM Legnica - ODCINEK PÓŁNOCNY (Kotowice-Krzeczyn).

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego IF-PP.747.9.2024.AK z dnia 1 lutego 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Remont gazociągu DN400 PN6,3MPa (MOP 5,5MPa) w miejscowości Taczalin i Dziwiszów w zakresie wymiany trzech trójników DN400”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.1.2024.JGO z dnia 31 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wachowiaka, złożony dnia 19 stycznia 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę śluzy uniwersalnej na gazociągu DN350 MOP 5,5 MPa relacji Aleksandrowice-Szewce/Raków w lokalizacji ZZU Aleksandrowice w związku z dostosowaniem gazociągu DN350 do tłokowania, wraz z niezbędną rozbiórką istniejących elementów zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „Aleksandrowice - Szewce/Raków, ZZU Aleksandrowice - ZZU Pększyn, ZZU Golędzinów - ZZU Szewce (Raków)l - Posadowienie Śluzy na terenie ZZU Aleksandrowice i ZZU Szewce wraz z ogrodzeniem, drogami i placem na ZZU Aleksandrowice”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.56.2023.NW z dnia 30 stycznia 2024 roku informujace, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 29 stycznia 2024 r., Nr I-K/Z-10/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i udzielił na rzecz Inwestora - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezinka Średzka, fragment inwestycji realizowany w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 273 relacji Wrocław Główny - Szczecin Główny, na działce o identyfikatorze ewidencyjnym nr 021803_5.0004.105/2.

Decyzja Nr I-K/Z-10/24 z dnia 29 stycznia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i udzielam pozwolenia na budowę dla Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Willowa 18,55-330 Miękinia obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezinka Sredzka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1.75.2023.WJ z dnia 30 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła  Papierowskiego, złożony w dniu 15 grudnia 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 15 styczna 2024 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przystanku osobowego Oława Zachodnia z przejściem podziemnym 1 infrastrukturą oraz z przebudową istniejących sieci i systemu odwodnienia, przewidzianego do realizacji na działkach nr 3, nr 2/1, AM-30, obr. 0003 Oława, działkach nr 1, nr 2, nr 3/1, nr 4/1, nr 5/1, nr 6/1, nr 7/1, nr 8/1, nr 9/1, nr 17, AM-49, obr. 0003 Oława, działce nr 1/1, AM-57, obr. 0003 Oława, działce nr 4 i nr 5, AM-55, obr. 0003 Oława, jedn. ew. 021501_1 Oława-miasto.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskigo IF-PP.747.11.2024.OP z dnia 30 stycznia 2024 roku zawiadamiająceo wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 stycznia 2024 r. (datawpływu za pośrednictwem platformy ePUAP: 18.01.2024 r.), uzupełniony dnia22 stycznia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Kokocińskiego reprezentującegofirmę Biuro Projkektowe PROFIL Grzegorz Potyrała, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości znajdującej się w powiecie m. Wrocław, obręb 0029 Jarnołtów, dz. nr: 13 (KW nr WR1K/00053309/2), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy dla realizacji zadania pn.: Likwidacja wypłycenia gazociągu DN200 MOP 5,5MPa w m. Samotwór.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.110.2023.BZK  z dnia 26 stycznia 2024 roku zawiadamiające lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg  Wrocław - Obwodnica Północna, wyplycenia w obr. Domaszczyn”.

Decyzja Nr  I-Pg -5/24 z dnia 19 stycznia 2024 roku ustalająca lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna, wypłycenia w obr. Domaszczyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.6.66.2023.ES2  z dnia 26 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 1/24 z dnia 24 stycznia 2024 r., działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/2023 z dnia 9 maja 2023 r. udzielającą zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od km 0+029,42 do km 3+179,26 w m. Ścinawa, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa wraz z rozbudową  drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”.

Decyzja Nr 1/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku uchylająca z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/2023 z dnia 9 maja 2023 r. udzielającą zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od km 0+029,42 do łon 3+179,26 w m. Ścinawa, nazwanej przez Inwestora: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.108.2023.OP z dnia 25 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że dnia 18 stycznia 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-4/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Wycięcie zespołu przyłączeniowego do SRP Czerwony Kościół i wstawienie prostki oraz likwidacja gazociągu przyłączeniowego do SRP Czerwony Kościół”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.112.2023.ESZ z dnia 25 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji realizowanej pod nazwą: „Likwidacja (rozbiórka) na zespole zaporowo-upustowym (ZZU) Krzeptów 1 DN300 MOP 5,5MPa nieczynnego połączenia z ZZU Krzeptów II i likwidacja (rozbiórka) ZZU Krzeptów II DN200
MOP 5,5MPa z wstawieniem w ich miejsce prostych odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.49.2023.MN z dnia 24 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 22 stycznia 2024 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 3/24 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla  zamierzenia budowlanego : „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikulowa”.

Decyzja Nr 3/24 z dnia 22 stycznia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielam pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul.  Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.107.2023.BZK z dnia 24 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 17 stycznia 2024 r. wydał decyzję Nr I-Pe-3/24 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice” (etap III).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2024.AK z dnia 23 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Gaz. Zgorzelec Jeleniów, likwidacja wypłycenia w rowie melioracyjnym w m. Żarska Wieś”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2024.BZK z dnia 23 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 stycznia 2024 r., uzupełniony dnia 12 stycznia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów  Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Wójcik, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 159/21 (WR1E/00111761/7), 156/3 (WR1E/00056315/2) obręb 0026 Mirków, gm. Długołęka, w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wrocław - Obwodnica Południowa, Odg. Pruszowice-Odg. Mirków - ZZU Mirków (wieś) Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.36.2023.MN z dnia 23 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 17 stycznia 2024 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 2/24 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia  budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikulowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Decyzja Nr 2/24 z dnia 17 stycznia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno budowlany i udzielam pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na rzecz: Polskie Sieci Elektroenergetyczne  S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna dla zamierzenia budowlanego: Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2024.ESZ z dnia 18 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 2 stycznia 2024 r. (data wpływu: 08.01.20234r.), skorygowanego dnia 10 stycznia 2024 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działające przez pełnomocnika Pana Łukasza Święsa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonej w yowiecie oleśnickim. sminie Syców, obręb Szczodrów dz. 14 (WR1E/00061897/3) w celu wykonania  badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 14a ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Ostrów".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2024.BZK  z dnia 18 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 8 stycznia 2024 r., uzupełniony dnia 10 stycznia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych  GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Wójcik, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 106/11 (WR1S/00001843/5), 105(WR1S/00001891/6), 106/12 (WR1S/00052986/1) obręb 0010 Krępice, gm. Miękinia w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia 0 którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wrocław - Obwodnica Południowa, ZZU Krępice - odg. Krępice - ZZU Krępice. Likwidacja istniejącego 1 wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.56.2023.EL  z dnia 18 stycznia 2024 roku podające do publicznej wiadomości informację, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 17 stycznia 2024 r., Nr I-D-6/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt  architektoniczno-budowlany oraz udzielił na rzecz Inwestora - Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzldej nr 292 w miejscowości Ścinawa (ul. Wrocławska), przewidzianej do realizacji na nieruchomościach o identyfikatorach: 021104_4.0004.187/2, 021104_4.0004.186, 021104_4.0004.185 i 021104_5.0005.205, w ramach zadania pn. „Budowa SUW Ścinawa oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ścinawa”.

Decyzja Nr I-D 6/24 z dnia 17 stycznia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.337.2023.SP z dnia 17 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Wrocław, obręb 0040 Oporów, AM-21, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/10, w dniu 8 stycznia 2024 roku Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję ustalającą odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.46.2023.JGO z dnia 17 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wachowiaka, złożony dnia 22 listopada 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 07 grudnia 2023 r. oraz w dniu 29 grudnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu  architektonicznobudowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę śluzy uniwersalnej na gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce - Oltaszyn w lokalizacji Węzeł Ołtaszyn w związku z dostosowaniem gazociągu DN300 do tłokowania”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2024.BZK z dnia 16 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 5 stycznia 2024 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Wójcik, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 34/2 obręb 0003 Czechy, gm. Jaworzyna Śląska (księga wieczysta nr: SW1S/00090217/7), w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ZZU Czechy Likwidacja istn. ZZU Czechy i wybudowanie nowego ZZU kątowego DN 300, Żarów - ZZU Olszany 2 odg. Nowy Jaworów - ZZU Olszany 2".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.619.2023.MK z dnia 16 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Świerzawa oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 16/2 oraz nr 27/4, obręb 0008 Rzeszówek, objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr l-Pg-81/22 z dnia 20 grudnia 2022 r., na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, mimo podjętych czynności, potencjalni spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku po Wojciechu Jaworskim.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.707.2016.AL  zdnia 15 stycznia 2024 roku informujące, że w ramach toczącego się postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz potencjalnych spadkobierców zmarłego Tadeusza Podboraczyńskiego, z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/3 o pow. 0,1909 ha, AM-24, obręb Rędzin informuje, że biegła sporządziła operat szacunkowy datowany na dzień 3 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląkiego IF-WO.7570.682.2023.JK  z dnia 15 stycznia 2024 roku, Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz potencjalnych spadkobierców po zmarłym Henryku Kasiukiewiczu, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Świerzawa oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 218/1, obręb 0011 Stara Kraśnica.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.474.2023.SP  z dnia 15 stycznia 2024 roku informujące, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi spadkobierców Jana Rybeczki (udział 1/3) z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku-Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 47/1, AM-3, o po w. 0,0161 ha, obręb Stare Miasto, rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy z dnia 8 grudnia 2023 r., określający wartość nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.585.2023.SP  z dnia 15 stycznia 2024 roku informujące, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi spadkobierców Heleny Adamczyk z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 402/9 o pow. 0,0024 ha, AM-12, obręb Stary Zdrój, rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy z dnia 8 grudnia 2023 r., określający wartość nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.53.2023.JT z dnia 12 stycznia 2024 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 11 stycznia 2024 r., Nr I-D-4/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu udzielił na rzecz Inwestora - Zakład Usług  Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Miękini, ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Źródła, fragment inwestycji przewidziany do realizacji w pasie drogowym drogi krajowej nr 94, na działkach nr 197/1 i nr 205/2 obr. 0026 Źródła, jedn. ew. 021803 5 Miękinia.

Decyzja Nr I-D-4/24 z dnia 11 stycznia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i udzielam pozwolenia na budowę dla Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Miękini ul. Willowa 18 55-330 Miękinia obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Źródła.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.5.52.2023.JT z dnia 12 września 2024 roku informujące, że Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 11 stycznia 2024 r., Nr I-D-3/24, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu udzielił na rzecz Inwestora - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Miękini, ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Błonie, fragment inwestycji przewidziany do realizacji w pasie drogowym drogi krajowej nr 94, na działce nr 12/1, obr. 0002 Źródła, jedn. ew. 021803 5 Miękinia.

Decyzja Nr I-D-3/24 z dnia 11 stycznia 2024 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i udzielani pozwolenia na budowę dla Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Miękini ul. Willowa 18 55-330 Miękinia obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Błonie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.109.2023.AK z dnia 12 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że dnia 8 stycznia 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-2/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu śr/c dn400 MOP 0,5MPa na odcinku miejscowość Chociwel - Górzec - Szczawin - Pęcz - Mikoszów - Strzelin wraz z przyłączem gazu śr/c dn225 MOP 0,5MPa oraz stacją gazową 5000m3/h dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Ząbkowickiej w miejscowości Strzelin”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2024.BZK z dnia 12 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 stycznia 2024 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Wójcik, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 1/4 obręb 0028 Wysoka gm. Kobierzyce (księga wieczysta nr: WR1K/00120108/4), nr 1/5 obręb 0028 Wysoka gm. Kobierzyce (księga wieczysta nr: WR1K/00075512/8) w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ZZU Wysoka - prace towarzyszące likwidacji istniejącego ZZU Wysoka”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2024.BZK  z dnia 12 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 stycznia 2024 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Wójcik, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 29/2 obręb 0003 Nowe Miasto, gm. Szczytna (księga wieczysta nr: SW1K/00074130/8) w celu przeprowadzenia prac niezbędnych, w tym wykonania badań geologicznych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy a także do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Oltaszyn - Kudowa/Jeleniów, odg. Wołany - odg. Szczytna - ZZU Szczytna Likwidacja istniejącego i wybudowanie nowego ZZU wraz z ogrodzeniem, drogami i placem. Likwidacja istniejącego połączenia pomiędzy gaż. DN150 zasilającym SRP Szczytna.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.113.2023.BZK  z dnia 11 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20 grudnia 2023 r. (data wpływu 21.12.2023 r.), uzupełniony dnia 3 stycznia 2024 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Adriana Klaczyńskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 27 obręb 9 Środa Śląska (księga wieczysta nr: WR1S/00008862/3) w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac służących określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przyłączenie PSG na obszarze gminy Środa Śląska - budowa stacji pomiarowej Q = 31 500 m3/h i gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 8,4 MPa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.14.2023.MN  z dnia 11 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, w dniu 9 stycznia 2024 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1/24 zatwierdzającą projekt  zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej nN oraz budowę odcinka linii kablowej nN.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.661.2023.SP z dnia 10 stycznia 2024 roku informujące, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi spadkobierców Jana Orłowskiego z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 357/17 o pow. 0,0025 ha, AM-10, obręb Stary Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.663.2023.SP  z dnia 10 stycznia 2024 roku informujące, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi spadkobierców Sabiny Tworek z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 330/3 o pow. 0,0006 ha oraz nr 330/4 o pow. 0,0015 ha, AM-10, obręb Stary Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.105.2023.OP z dnia 10 styczna 2024 roku zawiadamiające, że dnia 3 stycznia 2024 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-1/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyflkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa PMG Wierzchowice do pojemności czynnej 2,1 mld Nm3”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.662.2023.SP z dnia 10 stycznia 2024 roku informujące, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz między innymi: - spadkobierców Urszuli Wróbel,
- spadkobierców Ireny Kowalczyk,
- spadkobierców Danuty Mroszczyk,
- spadkobierców Krystyny Sierant,
z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Lądku - Zdroju, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 204/1 o pow. 0,0004 ha oraz nr 204/2 o pow. 0,0002 ha, AM-11, obręb Nowy Zdrój.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2024.AK z dnia 10 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 2 stycznia 2024 r. (data wpływu: 03.01.2024 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Jolantę Potoczną reprezentującą firmę GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: gm. Kąty Wrocławskie, obręb 0014 Mokronos Dolny, działka nr: 109 (WR1S/00036865/9), 81/11 (WR1S/00013948/8), 81/9 (WR1S/00013946/4), 75/1 (WR1S/00014142/5), 77 (WR1S/00014090/5);

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.47.2023.WJ z dnia 9 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że na wniosek Inwestora - Duon Dystrybucja Sp. z o. o., z siedzibą w Przeźmierowie, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera oraz Pana Arona Wiśniewskiego, złożony w dniu 24 listopada 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 20 grudnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=8000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę odcinka gazociągu w/c DN 80 MOP 8,4 MPa o długości ok. 135,0 m., na działkach nr 71/11, nr 71/12, obręb 0022 Złotów i działce nr 627/1, obręb 0004 Czeszów, 022005_2 gm. Zawonia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.104.2023.BZK  z dnia 5 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 22 grudnia 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pg-95/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przyłączenie sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o. - budowa stacji pomiarowej Q= 20 000m3/h i gazociągu przyłączeniowego DN150 MOP5,5MPa we Wrocławiu przy ul. Kwiatkowskiego”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskeigo IF-PP.106.2023.ESZ  z dnia 4 stycznia 2024 roku zawiadamiające że Wojewoda Dolnośląski dnia 22 grudnia 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pe-96/23 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla odpowiednio: remontu i przebudowy linii 220kV w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii 220kV Mikułowa - Leśniów”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.350.2023.MK  z dnia 4 stycznia 2024 roku zawiadamiające, że w dniu 27 grudnia 2023 roku Wojewoda Dolnośląski zakończył postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Ścinawa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 24/1 o pow. 0,0293 ha, oraz działka nr 24/2 o pow. 0,0034 ha, 0001, Obręb 1, wydając decyzję ustalającą odszkodowanie na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości w tym na rzecz spadkobierców Ryszarda Łazarenko.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.110.2023.BZK z dnia 4 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna,wypłycenia w obr. Domaszczyn”.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.108.2023.OP z dnia 3 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla zadania pn.: „Wycięcie zespołu przyłączeniowego do SRP Czerwony Kościół i wstawienie prostki oraz likwidacja gazociągu przyłączeniowego do SRP Czerwony Kościół”.

liczba wejść: 4115

Metryka strony

Data publikacji : 03.01.2024
Data modyfikacji : 25.06.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Król
Autor :