Aktualnie znajdujesz się na:

2019

Oddział Dochodów i Desygnacji

Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym, przeprowadzonej w siedzibie Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR w Wałbrzychu

Przedmiotem kontroli w trybie uproszczonym, przeprowadzonej w dniu 11 października 2019 r. w siedzibie Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR, mieszczącej się pod adresem ul. Królewiecka 9, 58-300 Wałbrzych, była ocena prawidłowości realizacji obowiązków Beneficjenta wynikających z:

  • § 4 ust. 1 pkt 3, 7 i 11 oraz § 6 ust. 5 Umowy nr 10/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania pod nazwą Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha,
  • § 4 ust. 1 pkt 3, 7 i 11 oraz § 6 ust. 5 Umowy nr 11/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania pod nazwą Wsparcie edukacji przedszkolnej dla dzieci pochodzenia romskiego z Wałbrzycha.

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


Ostateczna Informacja pokontrolna z kontroli planowej nr 13/2018, służącej potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji w ramach RPO WD 2014-2020

Celem kontroli, przeprowadzonej w dniach od 14 do 16 maja 2019 r., było potwierdzenie spełniania przez Instytucję Pośredniczącą  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020  – Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

liczba wejść: 874

Metryka strony

Data publikacji : 16.10.2019
Data modyfikacji : 07.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dariusz Nocoń
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :